banner

ร้องเรียนต่างๆ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

สายด่วน 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

1ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1111

สายด่วน 1111 มีไว้เพื่ออะไร

สอบถามข้อมูลบริการของภาครัฐ

รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือ

สอบถามเรื่องงานทะเบียน และใบอนุญาตต่างๆ

สอบถามเรื่องการชำระภาษีประจำปี

สายด่วน 1166 การร้องเรียนสำหรับผู้บริโภค

1ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1166

สายด่วน 1166 ร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้าง

ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณาเกินจริง

ร้องเรียนเมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนเมื่อได้รับความเสียหายจากสินค้าและงานบริการ

2ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะผ่านสายด่วน 1584

สายด่วน 1584 ร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้าง

ร้องเรียนบริการหรืออื่นๆ เกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถเมล์

สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

1ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1333 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

สายด่วน 1300 มีไว้เพื่ออะไร

เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ค้ามนุษย์ ความรุนแรงในครอบครัว

กล่องแสดงความคิดเห็น