banner

ขอสวัสดิการ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ขอรับสิทธิประกันสังคม

1ประกันสังคม : ค่าตรวจและรับฝากครรภ์

ประกันสังคมค่าตรวจครรภ์และรับฝากครรภ์คืออะไร

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์จะได้รับเงินสนับสนุนค่าฝากครรภ์และค่าบริการตรวจครรภ์ เมื่อใช้บริการโรงพยาบาลที่มีสิทธิ โดยจะได้รับเงินตามอัตราดังนี้
อายุครรภ์ 1 – 12 สัปดาห์ จะเบิกได้ 500 บาท
อายุครรภ์ 12 – 20 สัปดาห์ จะเบิกได้ 300 บาท
อายุครรภ์ 20 – 28 สัปดาห์ จะเบิกได้ 200 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 ครั้ง ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ

ผู้ประกันตนทั้งหญิงและชาย

สามารถเบิกค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ได้โดยไม่ต้องรอให้คลอดลูกก่อน

หากทั้งฝ่ายชายและหญิงมีสิทธิประกันตน สามารถเลือกผู้รับสิทธิได้เพียงฝ่ายเดียว

ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ หรือาชีพอิสระ)

2ประกันสังคม : ค่าคลอดบุตร

ประกันสังคมค่าคลอดบุตรคืออะไร

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์จะได้รับเงินสนับสนุนค่าบริการคลอดบุตร เมื่อใช้บริการโรงพยาบาลที่มีสิทธิ
โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายไปเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 13,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 ครั้ง ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ

ผู้ประกันตนทั้งหญิงและชาย

สามารถเบิกได้โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

หากทั้งฝ่ายชายและหญิงมีสิทธิประกันตน สามารถเลือกผู้รับสิทธิได้เพียงฝ่ายเดียว

ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ หรือาชีพอิสระ)

3ประกันสังคม : เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรคืออะไร

ผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเมื่อลาคลอด โดยจะได้รับเงิน 50% ของเงินเดือน เป็นจำนวน 90 วัน ถึงแม้จะลาคลอดไม่ถึง 90 วันก็ตาม

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 ครั้ง ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ

ผู้ประกันตนทั้งหญิงและชาย

ไม่สามารถลาคลอดเกิน 90 วันได้

หากทั้งฝ่ายชายและหญิงมีสิทธิประกันตน สามารถเลือกผู้รับสิทธิได้เพียงฝ่ายเดียว

ลดหย่อนภาษี

1ลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์

การลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
โดยครอบคลุมค่าใช้จ่าย 6 ประเภท ได้แก่ ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล

ผู้ที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีคือใคร

ทั้งสามีและภรรยามีสิทธิลดหย่อนภาษี แต่ผู้รับสิทธิมีได้เพียงคนเดียว

หากสามีภรรยายื่นภาษีรวมกัน ให้ผู้ยื่นภาษีหลักเป็นผู้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

หากสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างยื่นภาษี ให้ภรรยาเป็นผู้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

หากท้อง 2 ครั้งในปีเดียว แต่ละท้องจะได้รับสิทธิลดหย่อนแยกกัน

แต่ถ้าเป็นกรณีลูกแฝด จะได้รับสิทธิลดหย่อนเพียง 1 สิทธิ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1การขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคืออะไร

คุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวที่ยากจนสามารถยื่นขอรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรได้ โดยหนึ่งครอบครัวจะได้รับเงิน 600 บาท/เดือน หากมีลูกแฝดจะได้รับ 1,200 บาท/เดือน

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยผู้มีฐานะยากจน (มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท/คน/เดือน)

บุตรเป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือหรือรับสวัสดิการจากรัฐ

หากมีบุตรเพิ่มจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง

กองทุนคุ้มครองเด็ก

1การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็กคืออะไร

กองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ทุนประกอบอาชีพครอบครัว ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

เด็กเร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง หรือพิการ

เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ หรือถูกทารุณกรรม

นักเรียน หรือนักศึกษา

ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก

เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

1การขอรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนคืออะไร

เงินช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมุ่งให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้ได้เองตามควรแก่อัตภาพ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือดังนี้

ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ : 1,000 บาท/ครั้ง ในครอบครัวที่มีเด็ก 1 คน
หรือไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง ในกรณีครอบครัวที่มีเด็กมากกว่า 1 คน
ช่วยเหลือทั้งเงินและสิ่งของ : ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง ในครอบครัวที่มีเด็ก 1 คน
หรือไม่เกิน 3,000บาท/ครั้ง ในกรณีครอบครัวที่มีเด็กมากกว่า 1 คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

เด็กซึ่งพ่อแม่หรือหรือผู้ปกครอง ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เช่น เจ็บป่วย พิการ

เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ หรือถูกทารุณกรรม

เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีผู้ปกครองดูแล

เด็กในครอบครัวยากจน

ถ้าอยู่ระหว่างศึกษา เด็กต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี

ลดหย่อนภาษี

1การขอลดหย่อนภาษีบุตร

ลดหย่อนภาษีบุตรคืออะไร

ผู้ประกันตนที่มีลูกสามารถขอยื่นลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท/ปี ต่อบุตรหนึ่งคน

บริการนี้เหมาะสมกับ

พ่อ แม่ บุตรหรือคนใดคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น

เป็นบุตรตามกฎหมายหรือลูกบุญธรรมที่จดทะเบียนแล้ว

ลูกคุณต้องมีอายุและรายได้เท่าไหร่ถึงจะได้รับสิทธิ

มีอายุไม่ถึง 20 ปี

อายุ 20-25 ปี แต่เรียนอยู่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือปริญญาตรีขึ้นไป

อายุเท่าไหร่ก็ได้ ถ้าเป็นผู้พิการหรือเสมือนไร้ความสามารถ

บุตรที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้จะต้องไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/ปี

ประกันสังคมสงเคราะห์บุตร

1การขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร : ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

ประกันสังคมสงเคราะห์บุตรคืออะไร

ผู้ประกันตนที่มีลูกสามารถยื่นขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตรโดยจะได้รับเงินเดือนละ 400 บาท/บุตรหนึ่งคน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตามมาตรา 33 (พนักงานเอกชน) หรือ มาตรา 39 (เป็นพนักงานแต่ลาออก)

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ

ต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย

สามารถขอยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรจะหมดลงเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปี หรือเสียชีวิต

2การขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร : ผู้ประกันตนนอกระบบ

ประกันสังคมสงเคราะห์บุตรคืออะไร

ผู้ประกันตนนนอกระบบสามารถยื่นขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร โดยจะได้รับเงิน เดือนละ 200 บาท/บุตรหนึ่งคน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (มีอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ)

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนการใช้สิทธิ

ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 6 ปี

สามารถขอยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน

สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรจะหมดลงเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปี หรือเสียชีวิต

สายด่วนปรึกษาการไม่พร้อมตั้งครรภ์

1ขอคำปรึกษาเมื่อตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โทร 1663 ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

บริการยุติการตั้งครรภ์

1การขอบริการยุติการตั้งครรภ์

บริการยุติการตั้งครรภ์คืออะไร

บริการสำหรับผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่พร้อมและมีความจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี และไม่พร้อมตั้งครรภ์ถึงแม้จะยินยอมมีเพศสัมพันธ์

ผู้หญิงที่มีอันตรายทางสุขภาพจากการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ

ผู้หญิงที่เกิดผลกระทบทางสุขภาพจิตจากการตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่ถูกข่มขืมกระทำชำเรา หรือล่อลวง

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร

เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อช่วยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ดังนี้
อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ต้องขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

ต้องมีแผนการประกอบอาชีพที่ชัดเจน

ต้องประกอบอาชีพในภูมิลำเนาของตนเอง

ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ หรือได้แต่ไม่เพียงพอ

ต้องมีคนค้ำประกัน 1 คน

ใครสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้

ผู้มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้มีอาชีพและรายได้มั่นคง

มีภูมิลำเนาเดียวกันกับผู้กู้

กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

1ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพคืออะไร

บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ทั้งรายบุคคล และกลุ่ม (5 คนขึ้นไป) โดยรายบุคคลจะกู้ยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาท และรายกลุ่มจะกู้ยืมได้ไม่เกิน 100,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากที่อื่นหรือได้รับแต่ยังไม่เพียงพอ

ต้องมีแผนโครงการประกอบอาชีพที่ชัดเจน

ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน ที่มีอาชีพและรายได้มั่นคง

กรณีมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย

หากไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้ใน 6 เดือนถัดมา

ความช่วยเหลือซ่อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

1ขอความช่วยเหลือค่าซ่อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ความช่วยเหลือซ่อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุคืออะไร

โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยจะช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 22,500/ หลัง โดยแบ่งเป็น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนแรงงาน หลังละไม่เกิน 20,000 บาท และค่าบริหารจัดการ จำนวน 2,500 บาท/หลัง

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูหรืออยู่ในครอบครัวที่ยากจน

มีที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

บ้านต้องตั้งอยู่ในที่ดินของตัวเองหรือของลูกหลานในครอบครัวเดียวกันกับผู้สูงอายุ

อาศัยในที่อยู่อาศัยนี้ติดต่อกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี

ต้องไม่ใช่บ้านเช่า

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

1ขอเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากลำบากคืออะไร

เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย ด้านอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง โดยจะให้การช่วยเหลือครั้งละ
ไม่เกิน 2,000 บาท/คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากหรือเดือดร้อน

เงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ

1ขอเงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุคืออะไร

การช่วยเหลือเพื่อเป็นการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นจำนวนรายละ 2,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้

ต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

การใช้บริการสาธารณะ

1ขอลดค่าโดยสารสาธารณะ

ขอลดค่าโดยสารสาธารณะคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิขอลดค่าโดยสารรถสาธารณะ ได้แก่
รถเมล์ ลดได้ 50%
บขส ลดได้ 50%
Airport Rail Link ลดได้ 20%
รถไฟฟ้า BTS ลดได้ 50%
รถไฟ ลดได้ 50%

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

2ขอยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่รัฐ

ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่รัฐคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิเข้าชมสถานที่รัฐฟรี เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

1ขอเงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39

เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม โดยจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย หรือได้รับเงินบำเหน็จจำนวนเท่ากับเงินสมทบที่จ่ายไป

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างทั่วไป) มาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออกและสมัครประกันสังคมต่อ)

มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้พิการ หรือเสียชีวิต

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน

ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป

2ขอเงินบำเหน็จชราภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 40

เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม โดยจะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) จำนวนเท่ากับเงินสมทบที่จ่ายไป

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า หรือประกอบอาชีพอิสระ)

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือเสียชีวิต

หากต้องการรับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป

เบี้ยเลี้ยงชีพความพิการ

1ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ทำไมต้องขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิเบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ โดยจะได้รับเดือนละ 800 บาท/คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ไม่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ไม่เคยติดคุก

2ยื่นขอรับเงินเบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ

เบี้ยความพิการคืออะไร

เงินช่วยเหลือจากรัฐเพื่อผู้พิการ โดยจะได้รับเงิน 800 บาท/คน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

มีที่อยู่ในเขตเดียวกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

ไม่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

1ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยคนพิการ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการคืออะไร

คนพิการซึ่งประสบผัญหาเดือดร้อนหรือมีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ โดยเด็กพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 1,000 บาท/ ครั้ง และช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง / ครอบครัว และคนพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 2,000 บาท/ ครั้ง และช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง / ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

มีฐานะยากจนหรือประสบความเดือดร้อน

ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้

ลดหย่อนภาษี

1ขอลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูคนพิการ

ขอลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูคนพิการคืออะไร

ผู้ดูแลคนพิการสามารถขอยื่นลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี โดยเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร และค่าลดหย่อนบิดามารดา

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุชื่อผู้ยื่นเป็นผู้ดูแล

ผู้พิการ คนดูแล หรือ คนใดคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น

ผู้พิการมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้เพียงคนเดียว

บริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการ

1ขอรับบริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการ

บริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการคืออะไร

บริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการซึ่งได้ฝึกอบรมตามมาตรฐานกระทรวงสำหรับคนพิการขั้นรุนแรง

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เป็นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

บริการล่ามภาษามือ

1ขอใช้บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือคืออะไร

บริการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

บริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

1ขอรับบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

บริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคืออะไร

บริการปรับสภาพแวดล้อมใอยู่อาศัยให้เอื้ออำนวยต่อคนพิการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
ใช้ประโยชน์ และใช้ชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและปลอดภัย

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน ยกเว้นพึ่งย้ายเข้ามาใหม่เมื่อพิการ

เป็นผู้มีฐานะยากจน

มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงหรือเหมาะสมกับคนพิการ

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

บริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

1ขอรับบริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

บริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคืออะไร

บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ
หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งคนพิการ เป็นต้น

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

เกณฑ์การมอบการอุปกรณ์แต่ละประเภท มีเงื่อนไขการพิจารณาที่แตกต่างกัน

บริการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

1ขอรับบริการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

บริการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการคืออะไร

บริการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

1ขอรับบริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายคืออะไร

บริการสำหรับปรึกษา ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายสำหรับคนพิการ
ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

บริการตู้ TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

1ขอรับบริการตู้ TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

บริการตู้ TTRS คืออะไร

บริการสำหรับคนหูหนวกโดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่นๆ สามารถใช้บริการตู้ TTRS โดยคนหูหนวกยืนหน้าตู แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง เจ้าหน้าที่จะช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้ และบริการแปลภาษาพูดเป็นภามือ โดยให้บริการแล้ว 120 ตู้ เช่น ตามสถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประชาชน Smart Card ต้องผ่านการลงทะเบียนกับ TTRS ไว้ด้วย

ลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธาณะ

1ขอลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธาณะ

ขอลดค่าโดยสารสาธารณะคืออะไร

คนพิการจะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารรถสาธารณะ ได้แก่
รถเมล์ ขสมก ลดได้ 50%
รถ บขส ลดได้ 50%
Airport Rail Link ไม่เสียค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า BTS ลดได้ 50%
รถไฟใต้ดิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ไม่เสียค่าโดยสาร

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ถ้าต้องการขอลดหย่อนค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องมีใบรับรองจากองค์กรด้านคนพิการ

สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

1ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพพลภาพ

กองทุนเงินทดแทนกรณีพิการคืออะไร

การที่ลูกจ้างต้องพิการเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะเกินกว่า 60% ของสมรรถภาพทั้งร่างกาย เช่น แขนขาดทั้ง 2 ข้าง หรือ ขาขาดทั้ง 2 ข้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี โดยจะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ครั้ง ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

2ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีสูญเสียอวัยะบางส่วน

กองทุนเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยะบางส่วนคืออะไร

ลูกจ้างซึ่งประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จนทำให้สูญเสียอวัยวะในร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยจะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างซึ่งประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

1ขอรับกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 33

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาทางการแพทย์
และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างทั่วไปที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

2ขอรับกองทุนประกันสังคมทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 39

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาทางการแพทย์
และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยเป็นผู้ประกันมาตรา 39 (เคยทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบการแต่ลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป)

ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

3ขอรับกองทุนประกันสังคมทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 40

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทน 500 – 1,000 บาท/เดือน ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบ เป็นเวลา 15 ปี หรือหากเสียชีวิตก่อนได้รับเงินทดแทนครบ 15 ปี จะได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ และสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมเอง

จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

ช่องทางการหางาน

1สมัครงานต่างประเทศผ่าน TOEA ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2หางานผ่านตู้งาน Job Box ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3หางานผ่านตลาดนัดพบแรงงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4สมัครงานในประเทศผ่าน Smart Job ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน

1ขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง

กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างคืออะไร

ผู้ประกันตนซึ่งว่างงานจากการถูกเลิกจ้างเพราะ บริษัทปิดกิจการ บริษัทกำลังปรับโครงสร้าง หรือลดจำนวนพนักงาน ฯลฯ จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน เป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 ครั้ง ภายใน 15 เดือน ก่อนใช้สิทธิ

เป็นผู้ว่างงานมาแล้วมากกว่า 8 วัน

ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน จากวันที่ว่างงาน

ต้องไม่ถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะทำความผิดร้ายแรง เช่น ทุจริต ประมาทจนได้รับความเสียหาย ตั้งใจละทิ้งงานติดต่อกัน 7 วันโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น

2ขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเพราะลาออก

กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงานเพราะลาออกคืออะไร

ผู้ประกันตนซึ่งว่างงานจากการลาออก เกษียณอายุ หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนด จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน เป็นอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนใช้สิทธิ

เป็นผู้ว่างงานมาแล้วมากกว่า 8 วัน

ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน จากวันที่ว่างงาน

ต้องไม่ถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะทำความผิดร้ายแรง เช่น ทุจริต ประมาทจนได้รับความเสียหาย ตั้งใจละทิ้งงานติดต่อกัน 7 วันโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น

ต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา 39 (เคยทำงานแต่ลาออกแล้ว)

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

1รายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารตลาดแรงงาน

1บริการข่าวสารข้อมูลแรงงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนผู้ประกัน

1ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน : ผู้ประกันตนมาตรา 33

ทำไมต้องขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เบี้ยคนว่างงาน เงินสงเคราะห์บุตร หรือเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพ

บริการนี้เหมาะสมกับ

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

หากมีลูกจ้างเพิ่ม ต้องขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง ภายใน 30 วัน

ต้องขึ้นทะเบียนทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

2ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน : ผู้ประกันตนมาตรา 39

ทำไมต้องขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เบี้ยคนว่างงาน เงินสงเคราะห์บุตร หรือเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพ

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออกจากงานแล้ว)

นำส่งเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 12 เดือน

ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน

ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

3ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน : ผู้ประกันตนมาตรา 40

ทำไมต้องขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทย หรือชนกลุ่มน้อยซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย หรือคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในไทยชั่วคราว

มีอายุมากกว่า 15 ปี

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้างทั่วไป) และมาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออกและสมัครประกันสังคมต่อ)

ตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิประกันสังคม

1ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เปลี่ยนสถานพยาบาลที่ขอใช้สิทธิประกันสังคม

เปลี่ยนสถานพยาบาลที่ขอใช้สิทธิประกันสังคมคืออะไร

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลที่จะใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในแต่ละปี ถ้าย้ายที่อยุ่ หรือย้ายที่ทำงาน ผู้ประกันตนสามารถทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างปีได้ โดยนายจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการให้

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนประกันตนแล้ว

3ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

1ขอกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย :ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39

กองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยคืออะไร

เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอุบัติเหตุสามารถยื่นขอรับกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็น
ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพได้
โดยสามารถใช้สิทธิจากโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคม

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างทั่วไป)

ผู้ประกันตนมาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออกและสมัครประกันสังคมต่อ)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างทั่วไป)

2ขอกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย : ผู้ประกันตนมาตรา 40

กองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยคืออะไร

เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอุบัติเหตุสามารถยื่นขอรับกองทุนประกันสังคม โดยเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี หรือได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนการใช้สิทธิ

กองทุนประกันสังคมกรณีมีลูก

1การขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร : ผู้ประกันตนนอกระบบ

ประกันสังคมสงเคราะห์บุตรคืออะไร

ผู้ประกันตนนนอกระบบสามารถยื่นขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร
โดยจะได้รับเงิน เดือนละ 200 บาท/บุตรหนึ่งคน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (มีอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ)

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนการใช้สิทธิ

ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 6 ปี

สามารถขอยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน

สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรจะหมดลงเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปี หรือเสียชีวิต

2ประกันสังคม : ค่าตรวจและรับฝากครรภ์

ประกันสังคมค่าตรวจครรภ์และรับฝากครรภ์คืออะไร

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์จะได้รับเงินสนับสนุนค่าฝากครรภ์และค่าบริการตรวจครรภ์
เมื่อใช้บริการโรงพยาบาลที่มีสิทธิ โดยจะได้รับเงินตามอัตราดังนี้
อายุครรภ์ 1 – 12 สัปดาห์ จะเบิกได้ 500 บาท
อายุครรภ์ 12 – 20 สัปดาห์ จะเบิกได้ 300 บาท
อายุครรภ์ 20 – 28 สัปดาห์ จะเบิกได้ 200 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ

ผู้ประกันตนทั้งหญิงและชาย

สามารถเบิกค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ได้โดยไม่ต้องรอให้คลอดลูกก่อน

หากทั้งฝ่ายชายและหญิงมีสิทธิประกันตน สามารถเลือกผู้รับสิทธิได้เพียงฝ่ายเดียว

ไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตราตาม 40 (แรงงานนอกระบบ หรืออาชีพอิสระ)

3ประกันสังคม : ค่าคลอดบุตร

ประกันสังคมค่าคลอดบุตรคืออะไร

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์จะได้รับเงินสนับสนุนค่าบริการคลอดบุตร เมื่อใช้บริการโรงพยาบาลที่มีสิทธิ
โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายไปเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 13,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ

ผู้ประกันตนทั้งหญิงและชาย

สามารถเบิกได้โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

หากทั้งฝ่ายชายและหญิงมีสิทธิประกันตน สามารถเลือกผู้รับสิทธิได้เพียงฝ่ายเดียว

ไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตราตาม 40 (แรงงานนอกระบบ หรืออาชีพอิสระ)

4การขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร : ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39

ประกันสังคมสงเคราะห์บุตรคืออะไร

ผู้ประกันตนที่มีลูกสามารถยื่นขอประกันสังคมสงเคราะห์บุตร
โดยจะได้รับเงินเดือนละ 400 บาท/บุตรหนึ่งคน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง) หรือ มาตรา 39 (เป็นพนักงานแต่ลาออก)

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ

ต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย

สามารถขอยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรจะหมดลงเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปี หรือเสียชีวิต

กองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

1ขอรับกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 33

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาทางการแพทย์
และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างทั่วไปที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

2ขอรับกองทุนประกันสังคมทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 39

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาทางการแพทย์
และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยเป็นผู้ประกันมาตรา 39 (เคยทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบการแต่ลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป)

ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

3ขอรับกองทุนประกันสังคมทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 40

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทน 500 – 1,000 บาท/เดือน ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบ เป็นเวลา 15 ปี หรือหากเสียชีวิตก่อนได้รับเงินทดแทนครบ 15 ปี จะได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ และสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมเอง

จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

กองทุนประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

1ขอรับกองทุนประกันสังคมเมื่อเสียชีวิต : ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีเสียชีวิตคืออะไร

เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้รับกองทุนเงินประกันสังคมเพื่อเป็นเงินค่าทำศพจำนวน 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์ โดยหากจ่ายเงินสมทบ 36 เดือน – 10 ปี จะได้รับเงินจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน แต่ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 10 ปีจะได้รับเงินจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง) หรือ มาตรา 39 (เคยเป็นพนักงานแต่ลาออก)

จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต

2ขอรับกองทุนประกันสังคมเมื่อเสียชีวิต : ผู้ประกันตนมาตรา 40

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีเสียชีวิตคืออะไร

เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้รับกองทุนเงินประกันสังคมเพื่อเป็นเงินค่าทำศพจำนวน 20,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ และสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมเอง

จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต

กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

1ขอเงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39

เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม โดยจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย หรือได้รับเงินบำเหน็จจำนวนเท่ากับเงินสมทบที่จ่ายไป

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างทั่วไป) มาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออกและสมัครประกันสังคมต่อ)

มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้พิการ หรือเสียชีวิต

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน

ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป

2ขอเงินบำเหน็จชราภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 40

เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม โดยจะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) จำนวนเท่ากับเงินสมทบที่จ่ายไป

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า หรือประกอบอาชีพอิสระ)

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือเสียชีวิต

หากต้องการรับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป

สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

1ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีสูญเสียอวัยะบางส่วน

กองทุนเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยะบางส่วนคืออะไร

ลูกจ้างซึ่งประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จนทำให้สูญเสียอวัยวะในร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้าง โดยจะได้รับสิทธิตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

2ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีต้องหยุดพักรักษาตัว 3 วันขึ้นไป

กองทุนเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยะบางส่วนคืออะไร

ลูกจ้างซึ่งประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จนทำให้สูญเสียอวัยวะในร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้าง โดยจะได้รับสิทธิตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวเกิน 3 วันขึ้นไป

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

3ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

กองทุนเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลคืออะไร

 ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้างตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท หากยังไม่เพียงพอ นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มเติมตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากต้องหยุดรักษาตัวติดต่อกัน 3 วัน – 1 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนเป็นจำนวน 60% ของค่าจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้าง โดยจะได้รับสิทธิตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

4ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีเสียชีวิต หรือสูญหาย

กองทุนเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือสูญหายคืออะไร

การที่ลูกจ้างหายไประหว่างการทำงาน เพราะประสบเหตุอันตรายและคาดว่าได้เสียชีวิตแล้ว และสูญหายหรือเสียชีวิตระหว่างเดินทางโดยยานพาหนะที่ได้เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับเงินทดแทน
เป็นจำนวน 60% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 8 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้าง โดยจะได้รับสิทธิตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

ใครมีสิทธิได้รับเงินทดแทน

พ่อหรือแม่ ของลูกจ้าง

สามีหรือภรรยา ตามกฏหมาย

บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี

บุตรอายุมากกว่า 18 ปี ที่เรียนอยู่ไม่เกินระดับ ป.ตรี จะได้รับเงินจนกว่าเรียนจะจบ

บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต หรือสูญหาย

5ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพพลภาพ

กองทุนเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างต้องพิการเรื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะเกินกว่า 60% ของสมรรถภาพทั้งร่างกาย เช่น แขนขาดทั้ง 2 ข้าง หรือ ขาขาดทั้ง 2 ข้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 60% ของค่าจ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้าง โดยจะได้รับสิทธิตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1ดูรายละเอียดกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านคืออะไร

กองทุนกู้ยืมสำหรับกลุ่มบุคคลที่รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินให้กู้ ดังนี้
กู้ต่ำกว่า 50,000 บาท จ่ายคืนภายใน 2 ปี
กู้ 50,000 – 100,000 บาท จ่ายคืนภายใน 2 ปี
กู้ 100,000 – 200,000 บาท จ่ายคืนภายใน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5/ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

เป็นกลุ่มบุคคลที่รับงานไปทำที่บ้านมาแล้วมากกว่า 6 เดือน

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันมากกว่า 10,000 บาท

มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้

สิทธิการคุ้มครองของคนทำงาน

1สิทธิของคนทำงานตามกฎหมายแรงงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สวัสดิการแรงงาน

1สวัสดิการแรงงานที่ควรรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

แรงงานสัมพันธ์

1กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กองทุนคุ้มครองสำหรับคนทำงาน

1ขอรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคืออะไร

 เงินสงเคราะห์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะจ่ายให้กับลูกจ้างซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากหรือเสียชีวิต นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้าง หรือในกรณีอื่นที่กำหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างถูกเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

ต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงิน

ลูกจ้างมารับเงินด้วยตนเองภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

2ขอรับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคืออะไร

 กองทุนเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานกู้ยืมผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงาน และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้แรงงาน

บริการนี้เหมาะสมกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของลูกจ้าง หรือของนายจ้าง

สหกรณ์นั้นต้องดำเนินการทางบัญชีมาแล้วมากกว่า 1 ปี

งบการเงินต้องผ่านการตรวจและรับรองจากผู้ตรวจบัญชีแล้ว

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ

1ยื่นคำร้องออนไลน์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1ขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร

คือบัตรที่รัฐบาลมอบสิทธิให้แก่ผู้ยากจน เพื่อช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆ โดยผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/เดือน และ
ผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/เดือน อีกทั้งจะได้รับวงเงิน
500 บาท/เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถ บขส และรถไฟ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท/ปี

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 100,000 บาท หรือไม่มีเลย)

ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

หากมีบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา

หากมีห้อง พื้นที่ต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร

หากมีที่ดินเพื่อใช้ทำการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

หากมีที่ดินเพื่อใช้ทำประโยชน์อื่นๆ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

 เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2จองที่พักสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

บริการที่พักอาศัยชั่วคราว

1ขอรับบริการที่พักอาศัยชั่วคราว

บริการที่พักอาศัยชั่วคราวคืออะไร

บริการจัดหาบ้านพักชั่วคราวเพื่อคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยและมีฐานะยากจน เพื่อช่วยฟื้นฟู่ร่างกาย และจิตใจ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ซึ่งดำเนินการในบ้านมิตรไมตรี ๕ แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

1บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพคืออะไร

กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่บ้านอิ่มใจ เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพของคนเร่ร่อน เช่น ร้อยลูกปัด กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กัดลายกระจก นวดแผนไทย ช่างจักรยานยนต์
โดยสามารถขอเข้าพักด้วยตนเองเป็นรายวัน ระหว่างเวลา 15.00 – 22.00 น. และออกจากที่พัก ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้อาศัยในที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถประกอบอาชีพได้

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

 เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2จองที่พักสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยจิตเวช

1รายชื่อสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยจิตเวช ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เงินทุนประกอบอาชีพ

1บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

เงินทุนประกอบอาชีพคืออะไร

ทุนสำหรับนักโทษที่กำลังจะพ้นโทษเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยจะได้รับเงินทุนละ 30,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ใกล้พ้นโทษโดยเหลือโทษไม่เกิน 6 เดือน หรือพ้นโทษแล้วไม่เกิน 1 ปี

พึ่งเคยทำผิดครั้งแรก และไม่เคยทำผิดซ้ำ

มีฐานะยากจน หรือมีทุนไม่พอประกอบอาชีพ

มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

สมัครงาน

1สมัครงานออนไลน์ผ่าน Job Box ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2รายชื่อบริษัทที่ยินดีรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3สมัครงานออนไลน์ผ่าน Smart Job ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4ตลาดนัดพบแรงงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์

1ขอเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์

เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์คืออะไร

เงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภค ค่ารักษาพยาบาล และเงินทุนในการประกบอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยจะได้รับเงิน ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท/ครอบครัว ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่ติดเชื้อเอดส์ และมีฐานะยากจน

เงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อ

1ขอเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อ

เงินทุนประกอบอาชีพผู้หญิงติดเชื้อเอดส์คืออะไร

เงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวของสตรี
ที่ดูแลผู้ติดเชื้อในครอบครัว หรือได้รับผลกระทบจากเอดส์ โดยจะได้รับเงิน 5,000 บาท/คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้หญิงติดเชื้อเอดส์หรือได้รับผลกระทบจากเอดส์

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

 เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน
หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

 เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

1ขอรับบริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่บ้านอิ่มใจ เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพของคนเร่ร่อน เช่น ร้อยลูกปัด กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กัดลายกระจก นวดแผนไทย ช่างจักรยานยนต์
โดยสามารถขอเข้าพักด้วยตนเองเป็นรายวัน ระหว่างเวลา 15.00 – 22.00 น. และออกจากที่พัก ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้อาศัยในที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถประกอบอาชีพได้

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2จองที่พักสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กล่องแสดงความคิดเห็น