banner

แจ้งเกิด

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

แจ้งเกิดภายในกำหนด

1แจ้งเกิดในเขตที่เกิด (15 วันจากวันที่เกิด)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กเกิดใหม่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ทำการแจ้งเกิดให้

เด็กที่เกิดใหม่ที่เกิดในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ผู้ที่ต้องการแจ้งเกิดภายใน 15 วันหลังจากวันที่เด็กเกิด

หากเกินกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หากแจ้งเกิดกับสำนักทะเบียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตที่เด็กเกิดจะมีค่าธรรมเนียม

2แจ้งเกิดนอกเขตที่เกิด (15 วันจากวันที่เกิด)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กเกิดใหม่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ทำการแจ้งเกิดให้

เด็กที่เกิดใหม่ที่เกิดนอกพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ผู้ที่ต้องการแจ้งเกิดภายใน 15 วันหลังจากวันที่เด็กเกิด

หากเกินกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

มีค่าธรรมเนียม 20 บาทสำหรับแจ้งเกิดกับสำนักทะเบียนนอกพื้นที่เกิด

แจ้งเกิดเกินกำหนด

1แจ้งเกิดในเขตที่เกิด (เกิน 15 วันจากวันที่เกิด)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการแจ้งเกิดให้

เกิดในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ทำการแจ้งเกิดเกิน 15 วันจากที่กำหนด

ต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หากแจ้งเกิดกับสำนักทะเบียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตที่เด็กเกิดจะมีค่าธรรมเนียม

 

2แจ้งเกิดนอกเขตที่เกิด (เกิน 15 วันจากวันที่เกิด)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กเกิดใหม่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ทำการแจ้งเกิดให้

เด็กที่เกิดใหม่ที่เกิดนอกพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ทำการแจ้งเกิดเกิน 15 วันจากที่กำหนด

หากเกินกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

มีค่าธรรมเนียม 20 บาท สำหรับแจ้งเกิดกับสำนักทะเบียนนอกพื้นที่เกิด

แจ้งเกิดเด็กเร่ร่อน

1แจ้งเหตุพบเห็นเด็กเร่ร่อน

ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแจ้งเกิดให้เด็กเร่ร่อนได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หากคุณพบเด็กเร่ร่อน สิ่งที่ต้องทำคือ

แจ้งเหตุพบเด็กเร่ร่อนได้ที่ OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบเห็นเด็กเร่ร่อนอายุต่ำกว่า 18 ปี เจ้าหน้าจะดำเนินการ ดังนี้

รับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์

ตรวจสอบประวัติของเด็กว่ามีการแจ้งเกิดแล้วหรือไม่

หากยังไม่ได้แจ้งเกิดเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเกิดให้เด็ก

กล่องแสดงความคิดเห็น