banner

แจ้งตาย

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

แจ้งตายภายในกำหนด

1แจ้งนอกเขตที่ตาย (ภายใน 24 หลังจากที่พบศพ)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

ผู้ที่ต้องการแจ้งตาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่พบศพ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ถ้าไม่แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท

2แจ้งในเขตที่ตาย (ภายใน 24 หลังจากที่พบศพ)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

ผู้ที่ต้องการแจ้งตาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่พบศพ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ถ้าไม่แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท

แจ้งตายเกินกำหนด

1แจ้งในเขตที่ตาย (เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากพบศพ)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

ทำการแจ้งตายเกิน 24 ชั่วโมงหลังจากพบศพ

ไม่มีค่าธรรมเนียมการแจ้งตาย

ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทเนื่องจากเกินกำหนด

2แจ้งนอกเขตที่ตาย (เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากพบศพ)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

ทำการแจ้งตายเกิน 24 ชั่วโมงหลังจากพบศพ

ไม่มีค่าธรรมเนียมการแจ้งตาย

ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทเนื่องจากเกินกำหนด

แจ้งตายด้วยสาเหตุ ผิดธรรมชาติ

1ขอแจ้งตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

ทำการแจ้งตายเกิน 24 ชั่วโมงหลังจากพบศพ

ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

เมื่อท่านพบศพแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจะดำเนินการ ดังนี้

ตรวจสอบหลักฐาน

สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงมูลเหตุที่เชื่อได้ว่าคนๆ นั้นตายจริงๆ

เมื่อสอบสวนแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบรับแจ้งการตาย

2ขอแจ้งตาย กรณีตายด้วยโรคติดต่อหรือตายผิดธรรมชาติ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

ทำการแจ้งตายเกิน 24 ชั่วโมงหลังจากพบศพ

สงสัยว่าเป็นการตายด้วยโรคติดต่อหรือตายผิดธรรมชาติ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบศพที่ถูกสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ดังนี้

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

สอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือตำรวจ

พิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง

3ขอแจ้งตาย กรณีเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพ

สงสัยว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ เจ้าหน้าจะดำเนินการ ดังนี้

การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้น

พิจารณา หากอนุญาต เจ้าหน้าที่จะออกมรณบัตรมอบให้ผู้แจ้ง

พิจารณา หากไม่อนุญาต สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน

กล่องแสดงความคิดเห็น