banner

คนพิการ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

การทำบัตรประจำตัวคนพิการ

1ขอมีบัตรครั้งแรก

ทำไมต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของรัฐ เช่น เบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ หรือบริการล่ามภาษามือ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทย

สามารถให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นคนยื่นเรื่องแทนได้

หากไม่ได้รับอนุมัติให้มีบัตร สามารถยื่นเรื่องได้อีกภายใน 15 วัน

2ขอทำบัตร กรณีหมดอายุ ชำรุด หาย หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูล

ทำไมต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของรัฐ เช่น เบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ หรือบริการล่ามภาษามือ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทย

กรณีบัตรหมดอายุให้ยื่นขอมีบัตรใหม่ ภายใน 30 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ

บัตรมีอายุ 8 ปี นับแต่ที่ออก

หากอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความพิการชัดเจนให้ใช้บัตรได้ตลอดชีวิต

3ขอยกเลิกบัตรประจำตัวคนพิการ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของรัฐ เช่น เบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ หรือบริการล่ามภาษามือ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เมื่อผู้มีบัตรเสียชีวิต หรือได้รับการฟื้นฟูจะไม่พิการแล้ว

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกบัตร

เบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ

1ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ทำไมต้องขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิเบี้ยเลี้ยงชีพคนพิการ โดยจะได้รับเดือนละ 800 บาท/คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ไม่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ไม่เคยติดคุก

2ยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ

เบี้ยความพิการคืออะไร

เงินช่วยเหลือจากรัฐเพื่อผู้พิการ โดยจะได้รับเงิน 800 บาท/คน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

มีที่อยู่ในเขตเดียวกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

ไม่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

1ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการคืออะไร

คนพิการซึ่งประสบผัญหาเดือดร้อนหรือมีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ โดยเด็กพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 1,000 บาท/ ครั้ง และช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง / ครอบครัว และคนพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 2,000 บาท/ ครั้ง และช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง / ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

มีฐานะยากจนหรือประสบความเดือดร้อน

ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้

การลดหย่อนภาษี

1ขอลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูคนพิการ

ขอลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูคนพิการคืออะไร

ผู้ดูแลคนพิการสามารถขอยื่นลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี โดยเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร และค่าลดหย่อนบิดามารดา

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุชื่อผู้ยื่นเป็นผู้ดูแล

ผู้พิการ คนดูแล หรือ คนใดคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น

ผู้พิการมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้เพียงคนเดียว

บริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการ

1ขอรับบริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการ

บริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการคืออะไร

บริการจัดหาผู้ช่วยคนพิการซึ่งได้ฝึกอบรมตามมาตรฐานกระทรวงสำหรับคนพิการขั้นรุนแรง

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เป็นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

บริการล่ามภาษามือ

1ขอใช้บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือคืออะไร

บริการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการ

บริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

1ขอรับบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

บริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคืออะไร

บริการปรับสภาพแวดล้อมใอยู่อาศัยให้เอื้ออำนวยต่อคนพิการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
ใช้ประโยชน์ และใช้ชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและปลอดภัย

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน ยกเว้นพึ่งย้ายเข้ามาใหม่เมื่อพิการ

เป็นผู้มีฐานะยากจน

มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงหรือเหมาะสมกับคนพิการ

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

บริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

1ขอรับบริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

บริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคืออะไร

บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการหรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งคนพิการ เป็นต้น

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

เกณฑ์การมอบการอุปกรณ์แต่ละประเภท มีเงื่อนไขการพิจารณาที่แตกต่างกัน

บริการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

1ขอรับบริการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

บริการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการคืออะไร

บริการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

1ขอรับบริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายคืออะไร

บริการสำหรับปรึกษา ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายสำหรับคนพิการที่ได้รับความเดืออดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

บริการตู้ TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

1ขอรับบริการตู้ TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

ขอลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะคืออะไร

บริการสำหรับคนหูหนวกโดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่นๆ สามารถใช้บริการตู้ TTRS โดยคนหูหนวกยืนหน้าตู แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง เจ้าหน้าที่จะช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้ และบริการแปลภาษาพูดเป็นภาษามือ โดยให้บริการแล้ว 120 ตู้ เช่น ตามสถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประชาชน Smart Card ต้องผ่านการลงทะเบียนกับ TTRS ไว้ด้วย

ลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธาณะ

1ขอลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะคืออะไร

บริการตู้ TTRS คืออะไร

คนพิการจะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารรถสาธารณะ ได้แก่
รถเมล์ ขสมก ลดได้ 50%
รถ บขส ลดได้ 50%
Airport Rail Link ไม่เสียค่าโดยสาร
รถไฟใต้ดิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ไม่เสียค่าโดยสาร

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ถ้าต้องการขอลดหย่อนค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องมีใบรับรองจากองค์กรด้านคนพิการ

สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

1ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพพลภาพ

กองทุนเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างต้องพิการเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะเกินกว่า 60% ของสมรรถภาพทั้งร่างกาย เช่น แขนขาดทั้ง 2 ข้าง หรือ ขาขาดทั้ง 2 ข้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี โดยจะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างซึ่งพิการเนื่องจากการทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

2ขอรับกองทุนเงินทดแทน : กรณีสูญเสียอวัยะบางส่วน

กองทุนเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยะบางส่วนคืออะไร

ลูกจ้างซึ่งประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จนทำให้สูญเสียอวัยวะในร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยจะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างซึ่งประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

นายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างประสบเหตุ

ลูกจ้างต้องยื่นขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ

กองทุนประกันสังคม : กรณีทุพพลภาพ

1ขอรับกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 33

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาทางการแพทย์
และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

ลูกจ้างทั่วไปที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

2ขอรับกองทุนประกันสังคมทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 39

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่ารักษาทางการแพทย์
และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยเป็นผู้ประกันมาตรา 39 (เคยทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบการแต่ลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป)

ลูกจ้างทั่วไปที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

3ขอรับกองทุนประกันสังคมทุพพลภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 40

กองทุนเงินประกันสังคมกรณีทุพพลภาพคืออะไร

การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ สามารถขอรับกองทุนประกันสังคมโดยจะได้รับเงินทดแทน 500 – 1,000 บาท/เดือน ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบ เป็นเวลา 15 ปี หรือหากเสียชีวิตก่อนได้รับเงินทดแทนครบ 15 ปี จะได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ และสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมเอง

จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3–10 ปีขึ้นไป

การเข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กอายุ 3 – 5 ปี

ไม่จำเป็นต้องมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

หากเด็กมาสมัครเรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดอาจมีการสอบหรือจับฉลาก

2รายชื่อโรงเรียนรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3รายชื่อโรงเรียนเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5รายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

6รายชื่อโรงเรียนเทศบาลท้องถิ่น ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การเข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กอายุย่างเข้า 7 ปี

ไม่จำเป็นต้องมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

หากเด็กมาสมัครเรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดอาจมีการสอบหรือจับฉลาก

2รายชื่อโรงเรียนรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3รายชื่อโรงเรียนเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5รายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การผ่อนผันเข้าเรียน

1ขอผ่อนผันเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามการศึกษาภาคบังคับ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กเรียนจบชั้นอนุบาล

เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง

เด็กเจ็บป่วยซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัว ไม่สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 45 วัน

ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ จะสามารถขอผ่อนผันเข้าเรียนได้ครั้งละ 1 ปีการศึกษา

ถ้าเด็กยังเรียนไม่จบชั้นอนุบาล ผู้ปกครองต้องผ่านประเมินจากของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก่อน

การย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

การสอบวัดระดับผลแห่งชาติ

1สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test)

ทำไมต้องสอบ National Test

เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใครต้องสอบ

นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบ 3 วิชา: ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล

2สอบวัดระดับผลแห่งชาติ (O-NET)

ทำไมต้องสอบ O-NET

เพื่อเป็นการวัดผลความรู้ของนักเรียนและเป็นการวัดผลการเรียนของโรงเรียนนั้นจัดขึ้นโดย สทศ.

ใครต้องสอบ

นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบ 4 รายวิชา: คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

การเข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่จำเป็นต้องมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

หากเด็กมาสมัครเรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดอาจมีการสอบหรือจับฉลาก

2รายชื่อโรงเรียนรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3รายชื่อโรงเรียนเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5รายชื่อโรงเรียนเทศบาลท้องถิ่น ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

6รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางการเงิน

2กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

การย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

การเทียบวุฒิ

1เทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เทียบความรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การสอบวัดผลระดับชาติ

1สอบวัดระดับผลแห่งชาติ (O-NET)

ทำไมต้องสอบ O-NET

เพื่อเป็นการวัดผลความรู้ของนักเรียนและเป็นการวัดผลการเรียนของโรงเรียนนั้นจัดขึ้นโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นักเรียนชั้น ม.3 และม.6

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

ชั้น ม.3 สอบ 4 รายวิชา: คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.6 สอบ 5 รายวิชา: สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2สอบ GAT/PAT

ทำไมต้องสอบ GAT/PAT

เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจัดสอบโดย สทศ.

ใครต้องสอบ

นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม และมีนาคม

สามารถสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้เพื่อเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

3สอบ 9 วิชาสามัญ

ทำไมต้องสอบ 9 วิชาสามัญ

เพื่อนำคะแนนไปใช้เข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาระบบรับผ่านตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

ใครต้องสอบ

นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

สอบประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

สามารถเลือกสอบเฉพาะรายวิชาที่ต้องการนำผลคะแนนไปยื่นสมัครรับตรงได้

การเข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียน

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการรับสมัครฯ ของสถานศึกษาในช่วงนั้นๆ

ชาวต่างชาติที่อยากสมัครเรียนต้องเข้าสมัครที่สถานศึกษานั้นด้วยตนเอง

หากไม่สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2รายชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษา ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3E-Learning : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4E-Learning : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางการเงิน

1กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

2ทุนรัฐบาล (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน คืออะไร

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช 2-3 หรือ ปวส 1

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหรืออำเภอนั้นๆ อย่างน้อย 6 เดือน

การย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

การเทียบวุฒิ

1เทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ    ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เทียบความรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การสอบวัดผลระดับชาติ

1สอบ Vocational National Educational Test (V-Net)

ทำไมต้องสอบ V-NET

เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพจัดสอบโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นักเรียนที่กำลังศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

จัดสอบประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

สอบ 2 กลุ่มรายวิชา : ความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้วิชาชีพพื้นฐาน

การเข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาเอก

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนดีมาก

จบการศึกษาจากระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

2เกณฑ์การเข้าเรียนระดับอนุปริญญา

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

3รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5เกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

6เกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาโท

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

7เกณฑ์การเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

8เกณฑ์การเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

ความช่วยเหลือทางการเงิน

1กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

2ทุนรัฐบาล ระดับป.โท ขึ้นไป ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3ทุนรัฐบาล ระดับป.ตรีสุดท้ายและ ป.โท ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

การเทียบวุฒิ

1การรับรองสถาบันการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2การรับรองสถาบันการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การสอบวัดผลระดับชาติ

1สอบ University National Education Test (U-NET)

ทำไมต้องสอบ U-NET

เพื่อประเมินมาตรฐานผู้เรียนและวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาจัดสอบโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

ไม่ใช่การบังคับสอบ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสาขาวิชา คณะ และสถานศึกษา

การเข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนอายุมากกว่า 15 ปี

ระดับประถมศึกษาไม่จำกัดพื้นความรู้

มีพื้นความรู้ในระดับก่อนที่จะสมัคร 1 ระดับ (สมัคร ม.ต้นต้องจบชั้นประถม)

2รายชื่อโรงเรียน กศน. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3การศึกษาทางไกล ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางการเงิน

1ทุนรัฐบาล (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน คืออะไร

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ย 3.00

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหรืออำเภอนั้นๆอย่างน้อย 6 เดือน

2กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

การย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือเปลี่ยนระบบการศึกษา

ระดับประถมเทียบโอนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต

ระดับมัธยมต้นเทียบโอนได้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต

ระดับมัธยมปลายเทียบโอนได้ไม่เกิน 57 หน่วยกิต

ไม่รับเทียบโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร หรือ มส

การเทียบวุฒิ

1เทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ    ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เทียบความรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การสอบวัดผลระดับชาติ

1ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET)

ทำไมต้องสอบ N-NET

เพื่อทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ใครต้องสอบ

ผู้เรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2

ศูนย์ฝึกอาชีพ

1รายชื่อศูนย์อาชีพพิการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2รายชื่อศูนย์อาชีพสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

1กู้ยืมเงินประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการ

กู้ยืมเงินประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการคืออะไร

ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพได้ ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล (5 คนขึ้นไป) โดยรายบุคคลจะกู้ยืมได้ไม่เกิน 40,000 บาท และรายกลุ่มจะกู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งต้องผ่อนชําระภายใน 5 ปี (ไม่เสียดอกเบี้ย)

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการขอกู้)

สามารถประกอบอาชีพในอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนได้

ต้องไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน

ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่ยื่นขอกู้อย่างน้อย 90 วัน

ถ้ามีหนี้อยู่กับกองทุน ต้องชำระหนี้มาแล้วอย่างน้อย 60% ของเงินกู้ยืมทั้งหมด

ก่อนสมัครงาน

1คู่มือเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนประกอบอาชีพ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เริ่มสมัครงาน

1สมัครงานออนไลน์ผ่าน Smart Job ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ตลาดงานคนพิการออนไลน์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กล่องแสดงความคิดเห็น