banner

ขับขี่

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบขับขี่ครั้งแรก (ใบขับขี่ชั่วคราว อายุ 2 ปี)

ใบขับขี่ชั่วคราวคืออะไร

เมื่อทำใบขับขี่เป็นครั้งแรกจะได้รับใบขับขี่เป็นแบบใบขับขี่ชั่วคราว โดยบัตรจะมีอายุ 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน ลบ.ซมต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ต้องไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมบ้าหมู ลมชัก

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

2ขอมีใบขับขี่ชนิดอายุ 5 ปี

ใบขับขี่ชนิดอายุ 5 ปีคืออะไร

เมื่อใบขับขี่ชั่วคราว (อายุ 2 ปี) หมดอายุลง ผู้ขับขี่จะต้องเปลี่ยนใบขับขี่เป็นแบบอายุบัตร 5 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (อายุ 2 ปี) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องอบรม สอบข้อเขียน สอบขับรถใหม่

3ขอต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่คืออะไร

เมื่อใบขับขี่ชนิดอายุ 5 ปี หมดอายุลง ผู้ขับขี่จะต้องต่ออายุบัตร โดยบัตรนั้นจะมีอายุ 5 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้ว

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

การเปลี่ยนชนิดใบขับขี่

1เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถครั้งแรก หรือหมดอายุ 1 ปี

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถคืออะไร

ใบอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล เพื่อโดยสารส่วนตัว การค้า หรือธุรกิจส่วนตัว
แต่น้ำหนักในการขนส่งห้ามเกิน 1,600 กก. และต้องไม่ใช่การขนส่งเพื่อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

2เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ กรณีบัตรหมดอายุ 3 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถคืออะไร

ใบอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล เพื่อโดยสารส่วนตัว การค้า หรือธุรกิจส่วนตัว แต่จำกัดน้ำหนักในการขนส่งที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การขนส่งเพื่อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ผู้ขอทำบัตรจะต้องอบรม และทดสอบใหม่อีกครั้ง ภายใน 90 วัน ที่ยื่นขอ

3เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ กรณีบัตรหมดอายุ 1-3 ปี

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถคืออะไร

ใบอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล เพื่อโดยสารส่วนตัว การค้า หรือธุรกิจส่วนตัว แต่จำกัดน้ำหนักในการขนส่งที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การขนส่งเพื่อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ผู้ขอทำบัตรจะต้องอบรม และทดสอบใหม่อีกครั้ง ภายใน 90 วัน ที่ยื่นขอ

การจดทะเบียนรถ

1จดทะเบียนรถ (รถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป)

ทำไมต้องจดทะเบียน

หากไม่จดทะเบียนจะถือเป็นการทำผิดกฏหมาย และเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์จากประกันภัย

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถใหม่จากโรงงานที่ผลิตในไทย

รถนำเข้าจากต่างประเทศ

รถที่จะจดทะเบียน ต้องผ่านการตรวจสภาพรถก่อน

การโอนกรรมสิทธิ์รถ

1โอนกรรมสิทธิ์รถ

การโอนกรรมสิทธิ์รถคืออะไร

เมื่อเจ้าของรถต้องการโอนสิทธิ์การครอบครองรถให้แก่ผู้อื่น โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องเข้าแจ้งเรื่อง

บริการนี้เหมาะสมกับ

รถที่ไม่ค้างชำระภาษี หรือถูกอายัด

ต้องแจ้งการโอนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน

การจองเลขทะเบียนรถ

1จองเลขทะเบียนรถ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การชำระภาษีรถ

การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

1แจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

ทำไมต้องแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อไม่ต้องการใช้รถแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป เพื่อยกเลิกการเสียภาษีรถ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เมื่อรถชำรุดแต่สามารถซ่อมได้

รถหายหรือชำรุดจนซ่อมไม่ได้

ต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปี

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบขับขี่รถสาธารณะครั้งแรก

ใบขับขี่รถสาธารณะคืออะไร

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยใบขับขี่สาธารณะนั้นจะมีอายุ 3 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

2ต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ

ใบขับขี่รถสาธารณะคืออะไร

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยใบขับขี่สาธารณะนั้นจะมีอายุ 3 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่สาธารณะมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

การจดทะเบียนรถ

1จดทะเบียนเปลี่ยนรถส่วนบุคคลเป็นรถรับจ้าง

ทำไมต้องจดทะเบียน

เพื่อให้สามารถขับขี่รถรับจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถที่ไม่เคยถูกอายัดการชำระภาษี

รถไม่เคยค้างชำระภาษีประจำปี

ต้องมีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 125 cc และมีอุปกรณ์ครบถ้วน

รถที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง ต้องเคยจดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลมาแล้ว

ผู้ขับขี่รถรับจ้างต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถที่นำมาจดทะเบียน

ผู้ขับขี่รถรับจ้างสามารถจดทะเบียนรถรับจ้างได้เพียง 1 คัน

การชำระภาษีรถ

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบขับขี่ครั้งแรก (ใบขับขี่ชั่วคราว อายุ 2 ปี)

ใบขับขี่ชั่วคราวคืออะไร

เมื่อทำใบขับขี่เป็นครั้งแรกจะได้รับใบขับขี่เป็นแบบใบขับขี่ชั่วคราว โดยบัตรจะมีอายุ 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

2ขอต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่คืออะไร

เมื่อใบขับขี่ชนิดอายุ 5 ปี หมดอายุลง ผู้ขับขี่จะต้องต่ออายุบัตร โดยบัตรนั้นจะมีอายุ 5 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้ว

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

3ขอมีใบขับขี่ชนิดอายุ 5 ปี

ใบขับขี่ชนิดอายุ 5 ปีคืออะไร

เมื่อใบขับขี่ชั่วคราว (อายุ 2 ปี) หมดอายุลง ผู้ขับขี่จะต้องเปลี่ยนใบขับขี่เป็นแบบอายุบัตร 5 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (อายุ 2 ปี) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องอบรม สอบข้อเขียน สอบขับรถใหม่

ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

1ขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศคืออะไร

เมื่อต้องการขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย จะต้องมีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น บมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

การเปลี่ยนชนิดใบขับขี่

1เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถครั้งแรก หรือหมดอายุ 1 ปี

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถคืออะไร

ใบอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล เพื่อโดยสารส่วนตัว การค้า หรือธุรกิจส่วนตัว
แต่จำกัดน้ำหนักในการขนส่งที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การขนส่งเพื่อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

2เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ กรณีบัตรหมดอายุ 1-3 ปี

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถคืออะไร

ใบอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล เพื่อโดยสารส่วนตัว การค้า หรือธุรกิจส่วนตัว
แต่จำกัดน้ำหนักในการขนส่งที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การขนส่งเพื่อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ผู้ขอทำบัตรจะต้องอบรม และทดสอบใหม่อีกครั้ง ภายใน 90 วัน ที่ยื่นขอ

3เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ กรณีบัตรหมดอายุ 3 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถคืออะไร

ใบอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล เพื่อโดยสารส่วนตัว การค้า หรือธุรกิจส่วนตัว
แต่จำกัดน้ำหนักในการขนส่งที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การขนส่งเพื่อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ เช่น ลมชัก ลมบ้าหมู

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ผู้ขอทำบัตรจะต้องอบรม และทดสอบใหม่อีกครั้ง ภายใน 90 วัน ที่ยื่นขอ

การจดทะเบียนรถ

1จดทะเบียนรถ

ทำไมต้องจดทะเบียน

หากไม่จดทะเบียนจะถือเป็นการทำผิดกฏหมาย และเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์จากประกันภัยได้

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถใหม่จากโรงงานที่ผลิตในไทย

รถนำเข้าจากต่างประเทศ

รถที่จะจดทะเบียน ต้องผ่านการตรวจสภาพรถก่อน

หากรถใช้ก๊าซ CNG, LPG ต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตก่อน

การโอนกรรมสิทธิ์รถ

1โอนกรรมสิทธิ์รถ

การโอนกรรมสิทธิ์รถคืออะไร

เมื่อเจ้าของรถต้องการโอนสิทธิ์การครอบครองรถให้แก่ผู้อื่น โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องเข้าแจ้งเรื่อง

บริการนี้เหมาะสมกับ

รถที่ไม่ถูกระงับการชำระภาษี

ต้องแจ้งการโอนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน

การจองเลขทะเบียนรถ

1จองเลขทะเบียนรถออนไลน์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การชำระภาษีรถ

การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

1แจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

ทำไมต้องแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อไม่ต้องการใช้รถแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป เพื่อยกเลิกการเสียภาษีรถ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เมื่อรถชำรุดแต่สามารถซ่อมได้

รถหายหรือชำรุดจนซ่อมไม่ได้

ต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปี

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบขับขี่รถสาธารณะครั้งแรก

ใบขับขี่รถสาธารณะคืออะไร

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นคนขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) โดยใบขับขี่สาธารณะนั้นจะมีอายุ 3 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 22 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

2ต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ

ใบขับขี่รถสาธารณะคืออะไร

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นคนขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) โดยใบขับขี่สาธารณะนั้นจะมีอายุ 3 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยได้รับใบขับขี่สาธารณะมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง)

1ขอบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง)

บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง)คืออะไร

ผู้ที่ต้องการใช้ใบขับขี่สาธารณะเพื่อขับรถรับจ้าง จะต้องขอบัตรประจำตัวคนขับรถก่อน

บริการนี้เหมาะสมกับ

มีใบขับขี่รถสาธารณะ และยังไม่หมดอายุ

ผู้ยื่นจะต้องผ่านการอบรมจากกรมขนส่ง

การจดทะเบียนรถ

1ขอความเห็นชอบการจดทะเบียน

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนคืออะไร

ก่อนที่จะจดทะเบียนรถรับจ้าง ต้องขอความเห็นชอบการจดทะเบียนจากกรมขนส่งก่อน

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องซ่อมแซม ดัดแปลงรถ เนื่องจากอุบัติเหตุ

เครื่องยนต์ต้องมีความจุกระบอกสูบมากกว่า 1,800 cc

2จดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)

ทำไมต้องจดทะเบียน

เพื่อให้สามารถขับขี่รถรับจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถใหม่ หรือเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี (ระยะทางไม่เกิน 20,000 กม.)

เครื่องยนต์ต้องมีความจุของกระบอกสูบรวมกันมากกว่า 1,500 cc

รถแท็กซี่มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี

รถแท็กซี่ของบุคคลธรรมดา ให้ใช้สีเขียวและสีเหลืองเป็นสีรถ

รถแท็กซี่ของของนิติบุคคล ให้ใช้สีเหลืองเป็นสีรถ และสีน้ำเงินเป็นสีข้อความต่างๆ

ต้องมีมิเตอร์วัดค่าโดยสารไว้ด้านซ้ายของคนขับ

ต้องมีเครื่องหมายเป็นอักษรโรมัน “TAXI-METER” ขนาดสูงอย่างน้อย 7 ซม.

ต้องมีเครื่องหมายอักษร “ว่าง“ ที่เห็นได้ชัด

ต้องมีกรอบสำหรับติดบัตรประจำตัวผู้ขับรถไว้หน้ารถ และผู้โดยสารเห็นได้ชัด

ต้องมีเครื่องหมายเลขทะเบียนติดไว้ที่แนวประตูรถด้านหลัง ใต้ขอบกระจกทั้งสองข้าง

ต้องมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯและประกันชั้น 3 อย่างต่ำ

การชำระภาษีรถ

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบขับขี่รถสาธารณะครั้งแรก

ใบขับขี่รถสาธารณะคืออะไร

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นคนขับรถสามล้อรับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 22 ปีขึ้นไป

เคยได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

2ต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ

ใบขับขี่รถสาธารณะคืออะไร

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นคนขับรถยนต์รับจ้าง

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยได้รับใบขับขี่สาธารณะมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

ถ้าบัตรหมดอายุมาแล้ว 1-3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

ถ้าบัตรหมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอทำบัตรจะต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

การจดทะเบียนรถ

1จดทะเบียนรถสามล้อเป็นรถส่วนบุคคล

จดทะเบียนรถสามล้อเป็นรถส่วนบุคคลคืออะไร

เมื่อต้องการจะใช้รถสามล้อเป็นรถยนต์เพื่อใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อรับจ้าง จะต้องขอยื่นจดทะเบียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้มีเหตุผลจำเป็นต้องใช้รถสามล้อเป็นประจำ

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถต้องไม่สามารถดัดแปลงรถให้เป็นรถสามล้อรับจ้างได้อีก

สีรถต้องต่างจากรถสามล้อรับจ้าง

ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร

เครื่องยนต์ต้องมีความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 – 660 cc

การชำระภาษีรถ

การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

1แจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

ทำไมต้องแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อไม่ต้องการใช้รถแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป เพื่อยกเลิกการเสียภาษีรถ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เมื่อรถชำรุดแต่สามารถซ่อมได้

รถหายหรือชำรุดจนซ่อมไม่ได้

ต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปี

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 ประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถผู้ขับรถชนิดที่ 3 คืออะไร

ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่ง ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า ธุรกิจส่วนตัว
ใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 22 ปีขึ้นไป

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือพ้นกำหนดเพิกถอนมาแล้ว 3 ปี

2ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 ประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถผู้ขับรถชนิดที่ 3 คืออะไร

ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่ง ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า ธุรกิจส่วนตัว
ใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทมาแล้ว

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือพ้นกำหนดเพิกถอนมาแล้ว 3 ปี

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ/ผู้เก็บค่าโดยสาร

1ขอใบอนุญาตเป็นนายตรวจ/ผู้เก็บค่าโดยสาร

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ/ผู้เก็บค่าโดยสารคืออะไร

เมื่อต้องการประกอบอาชีพเป็นนายตรวจ หรือผู้เก็บค่าโดยสารรถเมล์จะต้องขออนุญาตก่อน

บริการนี้เหมาะสมกับ

นายตรวจ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือพ้นกำหนดเพิกถอนมาแล้ว 3 ปี

การจดทะเบียนรถ

1จดทะเบียนรถ

ทำไมต้องจดทะเบียน

เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพรับจ้างและขนส่งได้อย่างถูกกฏหมาย

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และยังไม่หมดอายุ

รถที่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

รถที่ผ่านการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจากกรมขนส่ง

การชำระภาษีรถ

1ชำระภาษีรถออนไลน์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

1แจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

ทำไมต้องแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อไม่ต้องการใช้รถแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป เพื่อยกเลิกการเสียภาษีรถ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เมื่อรถชำรุดแต่สามารถซ่อมได้

รถหายหรือชำรุดจนซ่อมไม่ได้

ต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปี

ใบอนุญาตขับขี่

1ขอมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทคืออะไร

ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า ธุรกิจส่วนตัว
ใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ มี 4 ประเภท ดังนี้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 1 : ขับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกกรวมกันไม่เกิน 3,500 กก.
ที่ไม่เป็นการขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 : ขับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกกรวมกันมากกว่า 3,500 กก.
ที่ไม่เป็นการขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 : ขับรถสำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดก็ตาม
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 : ขับรถสำหรับใช้ขนส่งวัตถุอันตราย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 , 3 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1,2,3 ประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางต้อง มีอายุมากกว่า 22 ปี

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ประเภทการขนส่งประจำทาง และไม่ประจำทางประเภทการขนส่งส่วนบุคคลต้องมีอายุมากกว่า 25 ปี

รู้จักเส้นทางในจังหวัดที่ขอใบขับขี่อย่างดี

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายเวลาขับรถ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ติดเหล้าหรือยาเสพติด

ไม่เคยติดคุก หรือหากเคยติดคุก ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือพ้นกำหนดเพิกถอนมาแล้ว 3 ปี

2ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทคืออะไร

ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า ธุรกิจส่วนตัว
ใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ มี 4 ประเภท ดังนี้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 1 : ขับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกกรวมกันไม่เกิน 3,500 กก.
ที่ไม่เป็นการขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 : ขับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกกรวมกันมากกว่า 3,500 กก.
ที่ไม่เป็นการขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 : ขับรถสำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดก็ตาม
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 : ขับรถสำหรับใช้ขนส่งวัตถุอันตราย

บริการนี้เหมาะสมกับ

เคยได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทมาแล้ว

ต้องไม่เป็นผู้พิการ จนไม่สามารถขับรถได้

ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือพ้นกำหนดเพิกถอนมาแล้ว 3 ปี

หากเคยติดคุก ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

การขอ/ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

1ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งคืออะไร

เมื่อต้องการใช้รถเพื่อขนส่งสินค้า หรือใช้เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
ด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,600 กิโลกรัม จะต้องทำการขออนุญาตก่อน

บริการนี้เหมาะสมกับ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้

รถที่ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องจดทะเบียนเป็นชื่อของผู้ประกอบการเท่านั้น

ผู้ขอยังไม่จำเป็นต้องมีรถขณะที่ขออนุญาตก็ได้

ต้องมีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ

2ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งคืออะไร

เมื่อไม่ต้องการใช้รถเพื่อขนส่งสินค้า หรือใช้เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวต่อไปแล้ว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ยื่นได้แจ้งเลิกใช้รถบรรทุกหมดทุกคันแล้ว

ผู้ยื่นได้คืนใบอนุญาตฉบับจริงให้กับกรมขนส่ง

การจดทะเบียนรถ

1จดทะเบียนรถบรรทุกเพื่อรับจ้าง

ทำไมต้องจดทะเบียน

เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพรับจ้างและขนส่งได้อย่างถูกกฏหมาย

รถแบบไหนสามารถจดทะเบียนได้

รถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และยังไม่หมดอายุ

รถที่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

รถที่ผ่านการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจากกรมขนส่ง

2จดทะเบียนรถบรรทุกเป็นรถส่วนบุคคล

จดทะเบียนรถบรรทุกเป็นรถส่วนบุคคลคืออะไร

เมื่อต้องการจะใช้รถบรรทุกเพื่อใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อรับจ้าง
โดยเป็นรถมีที่นั่งเกิน 12 ที่ และมีน้ำนหักรถเกิน 2,200 กก. จะต้องขอยื่นจดทะเบียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้มีเหตุผลจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกเป็นการส่วนตัว ไม่ได้ใช้เพื่อรับจ้างหรือธุรกิจ

ต้องไม่มีประวัติทำผิดเรื่องนำรถส่วนบุคคลใช้เพื่อรับจ้าง หรือทำธุรกิจส่วนตัว

มีที่จอดรถของตัวเองหรือของคู่สมรส

ที่จอดรถต้องมีขนาดกว้างกว่าตัวรถ และมีที่ว่างรอบตัวรถด้านละ 50 ซม.

การชำระภาษีรถ

การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

1แจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

ทำไมต้องแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อไม่ต้องการใช้รถแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป เพื่อยกเลิกการเสียภาษีรถ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เมื่อรถชำรุดแต่สามารถซ่อมได้

รถหายหรือชำรุดจนซ่อมไม่ได้

ต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปี

กล่องแสดงความคิดเห็น