banner

ผู้สูงอายุ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

1ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่ออะไร

เพื่อขอรับสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือหรือรับสวัสดิการจากรัฐ

ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร

เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อช่วยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ดังนี้
อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ต้องขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

ต้องมีแผนการประกอบอาชีพที่ชัดเจน

ต้องประกอบอาชีพในภูมิลำเนาของตนเอง

ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือหรือรับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ

ต้องมีคนค้ำประกัน 1 คน

ใครสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้

ผู้มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้มีอาชีพและรายได้มั่นคง

มีภูมิลำเนาเดียวกันกับผู้กู้

กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

1ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคืออะไร

บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ทั้งรายบุคคล และกลุ่ม (5 คนขึ้นไป) โดยรายบุคคลจะกู้ยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาท และรายกลุ่มจะกู้ยืมได้ไม่เกิน 100,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากที่อื่นหรือได้รับแต่ยังไม่เพียงพอ

ต้องมีแผนโครงการประกอบอาชีพที่ชัดเจน

ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน ที่มีอาชีพและรายได้มั่นคง

กรณีมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย

หากไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้ใน 6 เดือนถัดมา

ความช่วยเหลือซ่อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

1ขอความช่วยเหลือซ่อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ความช่วยเหลือซ่อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุคืออะไร

โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยจะช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 22,500/ หลัง โดยแบ่งเป็น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนแรงงาน หลังละไม่เกิน 20,000 บาท และค่าบริหารจัดการ จำนวน 2,500 บาท/หลัง

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูหรืออยู่ในครอบครัวที่ยากจน

มีที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

บ้านต้องตั้งอยู่ในที่ดินของตัวเองหรือของลูกหลานในครอบครัวเดียวกันกับผู้สูงอายุ

อาศัยในที่อยู่อาศัยนี้ติดต่อกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี

ต้องไม่ใช่บ้านเช่า

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

1ขอเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากคืออะไร

เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย ด้านอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง โดยจะให้การช่วยเหลือครั้งละ
ไม่เกิน 2,000 บาท/คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คนไทยอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ

1ขอเงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุคืออะไร

การช่วยเหลือเพื่อเป็นการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นจำนวนรายละ 2,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้

ต้องยื่นคำขอภายใน 30 วันจากวันที่เสียชีวิต

การใช้บริการสาธารณะ

1ขอลดค่าโดยสารสาธารณะ

ขอลดค่าโดยสารสาธารณะคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิขอลดค่าโดยสารรถสาธารณะ ได้แก่
รถเมล์ ลดได้ 50%
บขส ลดได้ 50%
Airport Rail Link ลดได้ 20%
รถไฟฟ้า BTS ลดได้ 50%
รถไฟ ลดได้ 50%

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

2ขอยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่รัฐ

ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่รัฐคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิเข้าชมสถานที่รัฐฟรี เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

1ขอเงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39

เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม โดยจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย หรือได้รับเงินบำเหน็จจำนวนเท่ากับเงินสมทบที่จ่ายไป

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างทั่วไป) มาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างแต่ลาออกและสมัครประกันสังคมต่อ)

มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้พิการ หรือเสียชีวิต

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน

ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป

2ขอเงินบำเหน็จชราภาพ : ผู้ประกันตนมาตรา 40

เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพคืออะไร

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม โดยจะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) จำนวนเท่ากับเงินสมทบที่จ่ายไป

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า หรือประกอบอาชีพอิสระ)

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือเสียชีวิต

หากต้องการรับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป

ฝึกอาชีพ

1ดูรายชื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ดูหลักสูตรพัฒนาอาชีพออนไลน์

หลักสูตรพัฒนาอาชีพคืออะไร

หลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดให้เรียนผ่านวิดีโอออนไลน์โดยไม่คิดค่าบริการ ได้แก่

หลักสูตรเกี่ยวกับยานยนต์

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อมรถยนต์

ช่างพ่นสีรถยนต์

ช่างขับรถยก

หลักสูตรเกี่ยวกับช่างอุปกรณ์ไฟฟ้า

ช่างเครื่องปรับอากาศ

ช่างซ่อมโทรทัศน์

ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ

ช่างเชื่อมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ช่างเชื่อมโลหะ

หลักสูตรเกี่ยวกับภาษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรอื่นๆ

การทำอาหารไทย

อาชีพอิสระ

ก่อนสมัครงาน

1ขอแนะแนวอาชีพ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ดูคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เริ่มสมัครงาน

1สมัครงานออนไลน์ผ่าน Job Box ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2สมัครงานในต่างประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3สมัครงานออนไลน์ผ่าน Smart Job ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4ตลาดนัดพบแรงงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขายสินค้า

1หาช่องทางขายสินค้าในประเทศ (Thai Trade) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2หาช่องทางขายสินค้าในประเทศ (OTOP Today) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กล่องแสดงความคิดเห็น