banner

มีบ้าน

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ซื้อขายที่ดิน กรณีที่ดินที่ไม่เคยมีโฉนด

3จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

5ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

ซื้อขายที่ดิน กรณีที่ดินโฉนดอยู่แล้วต้องการรวม หรือ แยกแปลง

4จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

โอนที่ดิน กรณีที่ดินเปล่า

1ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

4จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

โอนที่ดิน กรณีโอนที่ดินพร้อมอสังหาริมทรัพย์

3จดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

4การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

5ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

ก่อนสร้าง

สร้างบ้านใหม่

1แจ้งความประสงค์ก่อสร้างบ้าน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

2แจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

3แจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

4ขออนุญาตก่อสร้าง ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

5แจ้งชื่อผู้คุมงาน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

8การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

9ขออนุญาตกองวัสดุก่อสร้างต่างๆ และสร้างนั่งร้านชั่วคราว ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

หลังสร้าง

การต่อเติมบ้านคืออะไร

การต่อเติมหรือแก้ไขบ้าน คือการซ่อมแซมหรือดัดแปลงโครงสร้างของบ้าน ถ้าเป็นการดัดแปลงเล็กน้อยโดยใช้วัสดุเดิมหรือชนิดเดียวกับของเดิม อาจไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

การต่อเติมหรือแก้ไขบ้านแบบไหนที่ต้องขออนุญาต

เปลี่ยนโครงสร้าง เช่น คาน เสา โดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน ที่ต่างจากของเดิม

เปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง

เป็นการเพิ่มเติมน้ำหนักให้โครงสร้างของอาคาร เช่น หลังคา

ลดหรือขยายเนื้อที่ของชั้นหนึ่งชั้นใดหรือหลังคา เกินกว่า 5 ตารางเมตร

เพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน

อาคารที่ก่อสร้างดัดแปลงผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

ต่อเติม/แก้ไขบ้าน

1แจ้งความประสงค์ก่อสร้างบ้าน ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

3ขออนุญาตกองวัสดุก่อสร้างต่างๆ และสร้างนั่งร้านชั่วคราว ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การรื้อถอนบ้านคืออะไร

หากบ้านมีสภาพทรุดโทรมหรือต้องการจะรื้อบ้านเดิมเพื่อปลูกบ้านใหม่ การรื้อถอนจะต้องมีการขออนุญาตจากทางราชการด้วย หากไม่แจ้งแล้วไปทำการรื้อถอนอาจถูกดำเนินคดีได้

บ้านแบบไหนที่ต้องขออนุญาตก่อนรื้อถอน

อาคารมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร

อาคารนั้นอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ น้อยกว่าความสูงของอาคาร

อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ น้อยกว่า 2 เมตร”

รื้อถอนบ้าน

1แจ้งความประสงค์รื้อถอนอาคาร ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

2ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การขอใช้ไฟฟ้าแบบชั่วคราว

1ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขอใช้ไฟฟ้าแบบถาวร

การเพิ่มขนาด/ย้ายมิเตอร์

1ขอย้ายมิเตอร์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้า

1ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ขอย้ายเสา/สาย/อุปกรณ์ ไฟฟ้า ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การขอหยุด/ระงับใช้ไฟฟ้า

2ขอคืนเงินค่าติดตั้งไฟฟ้า ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

3คืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การชำระค่าไฟ

1ชำระค่าไฟออนไลน์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3อัตราค่าไฟฟ้า ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4อัตราค่าไฟฟ้า (แบบชั่วคราว) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขอใช้น้ำประปาแบบชั่วคราว

1ขอเปลี่ยนการใช้น้ำชั่วคราวเป็นแบบถาวร ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

2ขอใช้น้ำชั่วคราว ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การขอใช้น้ำประปาแบบถาวร

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

หรือ

1ขอเปลี่ยนมาตรวัดชำรุด (มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว -16 นิ้ว ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

2ขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

3ขอเปลี่ยนมาตรวัดชำรุด (มาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว – 1 ½ นิ้ว) ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำประปา

1ขอย้ายสถานที่ใช้น้ำ ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

2ขอย้ายมาตรวัดน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว – 1 นิ้ว) ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

หรือ

3ขอย้ายมาตรวัดน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาด 1½ นิ้ว – 8 นิ้ว ) ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การขอระงับ/ยกเลิกการใช้น้ำ

2ฝากมาตรวัดน้ำ (ขอระงับชั่วคราว) ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

3ขอเปิดใช้น้ำประปาอีกครั้งหลังฝากมาตรวัด ลิงก์คู่มือติดต่อราชการ

การชำระค่าน้ำ

2ชำระค่าน้ำออนไลน์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

อินเตอร์เนต

ขอขึ้นทะเบียนบ้าน

หรือ

1ขอเลขที่บ้าน

ทะเบียนบ้านคืออะไร

ทะเบียนประจำแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของผู้อยู่ในบ้านทั้งหมด

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนบ้าน

หลังจากที่ก่อสร้างบ้านเสร็จ เพื่อแสดงว่าบ้านหลังนั้นได้ปลูกสร้างอย่างถูกกฏหมายตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าบ้านต้องขอขึ้นทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งจะได้รับเลขที่บ้านมาด้วย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องแจ้งขอขึ้นทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน หลังจากที่บ้านสร้างเสร็จแล้ว

หรือ

2ขอแก้เลขที่บ้าน กรณีเลขที่บ้านซ้ำกัน

ทะเบียนบ้านคืออะไร

ทะเบียนประจำแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของผู้อยู่ในบ้านทั้งหมด

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนบ้าน

หลังจากที่ก่อสร้างบ้านเสร็จ เพื่อแสดงว่าบ้านหลังนั้นได้ปลูกสร้างอย่างถูกกฏหมายตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าบ้านต้องขอขึ้นทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งจะได้รับเลขที่บ้านมาด้วย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

หรือ

3ขอสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีหายหรือชำรุด

ทะเบียนบ้านคืออะไร

ทะเบียนประจำแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของผู้อยู่ในบ้านทั้งหมด

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนบ้าน

หลังจากที่ก่อสร้างบ้านเสร็จ เพื่อแสดงว่าบ้านหลังนั้นได้ปลูกสร้างอย่างถูกกฏหมายตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าบ้านต้องขอขึ้นทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งจะได้รับเลขที่บ้านมาด้วย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

มีการเก็บค่าธรรมเนียม 20 บาท

แจ้งย้ายออก

หรือ

1แจ้งย้ายออก กรณีทั่วไป

การแจ้งย้ายออกคืออะไร

เมื่อย้ายบ้านหรือมีคนในบ้านย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่ใหม่ ต้องแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องแจ้งขอย้ายออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายออก

หรือ

2แจ้งย้ายออก กรณีย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน

การแจ้งย้ายออกคืออะไร

เมื่อย้ายบ้านหรือมีคนในบ้านย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่ใหม่ ต้องแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องแจ้งขอย้ายออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายออก

หรือ

3แจ้งย้ายออก กรณีย้ายกลับที่เดิม

การแจ้งย้ายออกคืออะไร

เมื่อย้ายบ้านหรือมีคนในบ้านย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่ใหม่ ต้องแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องแจ้งขอย้ายออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายออก

หรือ

4แจ้งย้ายออก กรณีบุคคลเดินทางไปต่างประเทศ

การแจ้งย้ายออกคืออะไร

เมื่อย้ายบ้านหรือมีคนในบ้านย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่ใหม่ ต้องแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องแจ้งขอย้ายออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายออก

เพิ่มชื่อ

หรือ

1ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีเด็กเกิดใหม่

ต้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

มีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้าน ต้องแจ้งขอเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องมีพยานยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 คน

หรือ

2ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ

ต้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

มีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้าน ต้องแจ้งขอเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องมีพยานยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 คน

หรือ

3ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีคนไทยเกิดในต่างประเทศ

ต้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

มีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้าน ต้องแจ้งขอเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย

หากไม่ใช่ผู้ปกครอง แต่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ยื่นเรื่องแทน ผู้นั้นต้องมีอายุเกิน 20 ปี

หรือ

4ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีตกสำรวจ

ต้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

มีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้าน ต้องแจ้งขอเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ต้องมีพยานยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 คน

นำชื่อออก

หรือ

1ขอนำชื่อออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้าน

ต้องนำชื่อออกจากทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

บุคคลสามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เพียงคนละ 1 แห่งเท่านั้น ถ้ามีชื่อซ้ำเกินกว่า 1 แห่ง หรือเสียชีวิตไปแล้ว
จะต้องแจ้งนำชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน หรือผู้ที่มีชื่อซ้ำ

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

หรือ

2ขอนำชื่อออกจากทะเบียนบ้าน กรณีเสียชีวิต

ต้องนำชื่อออกจากทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

บุคคลสามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เพียงคนละ 1 แห่งเท่านั้น ถ้ามีชื่อซ้ำเกินกว่า 1 แห่ง หรือเสียชีวิตไปแล้ว
จะต้องแจ้งนำชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

หรือ

3ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีเป็นผู้หายสาบสูญ

ต้องนำชื่อออกจากทะเบียนบ้านเมื่อไหร่

บุคคลสามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เพียงคนละ 1 แห่งเท่านั้น ถ้ามีชื่อซ้ำเกินกว่า 1 แห่ง หรือเสียชีวิตไปแล้ว
จะต้องแจ้งนำชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนที่หายสาบสุญ

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

กล่องแสดงความคิดเห็น