banner

ทำบัตรประชาชน

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ทำบัตรครั้งแรก

1เป็นคนไทย อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ (ยื่นคำขอภายใน 60 วัน)

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ต้องยื่นขอภายใน 60 วันนับตั้งแต่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

2เป็นคนไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ (ยื่นคำขอเกิน 60 วัน)

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ยื่นขอเกิน 60 วันนับตั้งแต่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

3เป็นคนที่เคยได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประชาชน

คนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประชาชน คือใคร

ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ผู้พิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ที่อยู่ในที่คุมขัง

บริการนี้เหมาะสมกับ

หากพ้นสภาพจากการยกเว้นแล้วสามารถขอมีบัตรได้

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขอทำบัตร

 

4เป็นคนที่ได้รับสัญชาติไทย กรณีมีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี

มีชื่อในทะเบียนบ้าน

มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว

ต้องยื่นขอภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สัญชาติตามกฏหมาย

5เป็นคนที่ได้รับสัญชาติไทยกรณีแปลงหรือขอกลับคืนสัญชาติ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี

มีชื่อในทะเบียนบ้าน

เป็นผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยกรณีแปลงหรือขอกลับคืนสัญชาติ

ต้องยื่นขอภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สัญชาติตามกฏหมาย

บัตรหมดอายุ

1ขอมีบัตรประชาชนใหม่เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ

บริการนี้เหมาะสมกับ

ต้องยื่นขอภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหมดอายุ

สามารถขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรหมดอายุก็ได้

หากไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

บัตรหาย

1บัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ต้องมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย

หากไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

ต้องมีหลักฐานการแจ้งความบัตรสูญหายหรือบัตรถูกทำลาย

เปลี่ยนข้อมูลในบัตร

1เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

บริการนี้เหมาะสมกับ

ต้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ภายใน 60 วัน

หากมีความจำเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคำขอ หรือพยานบุคคลเพิ่มเติม

หากไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

2เปลี่ยนที่อยู่

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่หากต้องการขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถทำได้

หากมีความจำเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคำขอ หรือพยานบุคคลเพิ่มเติม

มีเสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตร

3เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เปลี่ยนคำนำหน้านาม (เด็กชาย เป็น นาย หรือจาก เด็กหญิง เป็น นางสาว)

หากมีความจำเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคำขอ หรือพยานบุคคลเพิ่มเติม

มีเสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตร

บัตรชำรุด

1บัตรชำรุดในสาระสำคัญ

บริการนี้เหมาะสมกับ

ต้องมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรชำรุด

หากไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

หากบัตรชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม

กล่องแสดงความคิดเห็น