banner

ข้าราชการ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ

1การเตรียมตัวก่อนเข้ารับราชการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3ตำแหน่งงานข้าราชการที่เปิดรับ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

1ขอสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คืออะไร

การสอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำปี เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ต้องการเข้ารับราชการ
โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ไม่ได้อยู่ระหว่างพักราชการ

ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ

2ตัวอย่างข้อสอบภาค ก. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3ขอดูคะแนนสอบ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4พิมพ์หนังสือรับรอง ภาค ก ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5การขอใบแทนหนังสือรับรองภาค ก ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

6การรับรองคุณวุฒิ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขอเข้ารับราชการสำหรับผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้ารับราชการ

1ขอเข้ารับราชการสำหรับผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้ารับราชการ

เข้ารับราชการสำหรับผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้ารับราชการคืออะไร

ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้าราชการพลเรือน หากต้องการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ ต้องยื่นเรื่องขอพิจารณาเป็นผู้ยกเว้น เพื่อให้สามารถสอบคัดเลือกได้

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ทุนการศึกษา

1รายชื่อทุนรัฐบาลสำหรับข้าราชการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (UIS) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การสมัครสอบชิงทุนการศึกษารัฐบาล

1สมัครสอบชิงทุนรัฐบาล ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ทุนฝึกอบรม

1รายชื่อทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพราชการ

สวัสดิการ

1ขอสวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาล

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการจะได้รับอะไรบ้าง

ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในโรพยาบาลรัฐได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง หากรักษาในโรงพยาบาลเอกขนจะเบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาท และสามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เบิกได้ไม่เกิน 450 บาท
และผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เบิกได้ไม่เกิน 910 บาท

ใครได้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอีกบ้าง

พ่อแม่ของข้าราชการ

สามีหรือภรรยาของข้าราชการ

ลูกของข้าราชการ (ไม่เกิน 3 คน)

2ขอสวัสดิการ : ค่าการศึกษาบุตร

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการจะได้รับอะไรบ้าง

ข้าราชการสามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ แต่ไม่เกิน 3 คน โดยบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยหากเรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยรัฐ หรือเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับชั้นต่ำกว่า ม.ปลายจะได้รับค่าการศึกษาบุตรตามที่จ่ายจริงเต็มจำนวน และมหาลัยเอกชนจะสามารถขอค่าการศึกษาบุตรได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง

ใครได้รับสิทธิสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

ลูกของข้าราชการ (ไม่เกิน 3 คน)

หากลูก 1 ใน 3 คน พิการจนไม่สามารถเรียนได้ เป็นผู้วิกลจริต หรือเสียชีวิต ลูกคนที่อยู่ลำดับถัดไปจะได้รับสิทธิแทน

โครงการกู้ยืมเงินสำหรับข้าราชการ

1เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการจะได้รับอะไรบ้าง

โครงการช่วยเหลือข้าราชการโดยให้ข้าราชการประจำมีสิทธิกู้เงินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 300,000 – 1,000,000 บาท แล้วแต่ระดับตำแหน่ง

บริการนี้เหมาะสมกับ

รับราชการมาแล้วมากกว่า 5 ปี

ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิของตนเอง

ต้องไม่เคยได้รับสิทธิกู้เงินจากโครงการมาก่อน

2กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

1ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

เงินบำเหน็จบำนาญคืออะไร

เงินที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อเกษียณอายุแล้ว โดยสามารถขอเลือกรับเป็นเงินบำเหน็จ (เงินที่จ่ายให้ครั้งเดียว เฉลี่ยระหว่างเงินเดือนสุดท้ายและอายุราชการของผู้นั้น) หรือขอรับเป็นเงินบำนาญ (เงินที่จ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าผู้นั้นจะเสียชีวิต)

ใครมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สมาชิกที่ได้รับราชการมาแล้ว 10 – 25 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ

สมาชิกที่ได้รับราชการมาแล้ว 25 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญ

2ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด

เงินบำเหน็จบำนาญตกทอดคืออะไร

เมื่อข้าราชการทีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเสียชีวิตลง ทายาทมีสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญแทนข้าราชการผู้นั้น

ใครมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญบ้าง

บุตร จะได้รับ 2 ส่วน เฉลี่ยจ่ายคนละเท่าๆกัน

สามีหรือภรรยา จะได้รับ 1 ส่วน

พ่อแม่จะได้รับ 1 ส่วน เฉลี่ยจ่ายคนละเท่าๆกัน

หากไม่มีทายาทตามลำดับข้างต้น สิทธินั้นจะหมดไป

กล่องแสดงความคิดเห็น