banner

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1ขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร

คือบัตรที่รัฐบาลมอบสิทธิให้แก่ผู้ยากจน เพื่อช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆ โดยผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/เดือน และ
ผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/เดือน อีกทั้งจะได้รับวงเงิน
500 บาท/เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถ บขส และรถไฟ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท/ปี

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 100,000 บาท หรือไม่มีเลย)

ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

หากมีบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา

หากมีห้อง พื้นที่ต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร

หากมีที่ดินเพื่อใช้ทำการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

หากมีที่ดินเพื่อใช้ทำประโยชน์อื่นๆ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2จองที่พักสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

บริการที่พักอาศัยชั่วคราว

1ขอรับบริการที่พักอาศัยชั่วคราว

บริการที่พักอาศัยชั่วคราวคืออะไร

บริการจัดหาบ้านพักชั่วคราวเพื่อคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยและมีฐานะยากจน เพื่อช่วยฟื้นฟู่ร่างกาย และจิตใจ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ซึ่งดำเนินการในบ้านมิตรไมตรี ๕ แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

1ขอรับบริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพคืออะไร

กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่บ้านอิ่มใจ เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพของคนเร่ร่อน เช่น ร้อยลูกปัด กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กัดลายกระจก นวดแผนไทย ช่างจักรยานยนต์
โดยสามารถขอเข้าพักด้วยตนเองเป็นรายวัน ระหว่างเวลา 15.00 – 22.00 น. และออกจากที่พัก ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้อาศัยในที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถประกอบอาชีพได้

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2จองที่พักสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยจิตเวช

1รายชื่อสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยจิตเวช ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เงินทุนประกอบอาชีพ

1ขอเงินทุนประกอบอาชีพ

เงินทุนประกอบอาชีพคืออะไร

ทุนสำหรับนักโทษที่กำลังจะพ้นโทษเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยจะได้รับเงินทุนละ 30,000 บาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ใกล้พ้นโทษโดยเหลือโทษไม่เกิน 6 เดือน หรือพ้นโทษแล้วไม่เกิน 1 ปี

พึ่งเคยทำผิดครั้งแรก และไม่เคยทำผิดซ้ำ

มีฐานะยากจน หรือมีทุนไม่พอประกอบอาชีพ

มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

สมัครงาน

1ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร

บริการกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ เพื่อการศึกษาของตนเอง หรือของบุตร หรือกู้เพื่อเหตุฉกเฉิน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

มีรายได้ 3,000 บาท/เดือน

หากเคยกู้ยืมเงินที่อื่น ต้องผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด

หากมีคู่สมรส ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรสก่อน

ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

ใครสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้

เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

มีเงินเดือนมากกว่าผู้กู้ หรือต่ำกว่าได้ไม่เกิน 20%

ไม่ใช่คู่สมรสของผู้กู้

หากมีคู่สมรส ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรสก่อน

ไม่เคยปฏิเสธการชำระหนี้

2สมัครงานออนไลน์ผ่าน Job Box ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3รายชื่อบริษัทที่ยินดีรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4ตลาดนัดพบแรงงาน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์

1ขอเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์

เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์คืออะไร

เงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภค ค่ารักษาพยาบาล และเงินทุนในการประกบอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยจะได้รับเงิน ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท/ครอบครัว ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยที่ติดเชื้อเอดส์ และมีฐานะยากจน

เงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อ

1ขอเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อ

เงินทุนประกอบอาชีพผู้หญิงติดเชื้อเอดส์คืออะไร

เงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวของสตรีที่ดูแลผู้ติดเชื้อในครอบครัว หรือได้รับผลกระทบจากเอดส์
โดยจะได้รับเงิน 5,000 บาท/คน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อเอดส์ และมีฐานะยากจน

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

1ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวคืออะไร

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

บริการนี้เหมาะสมกับ

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เพราะประสบเหตุยากลำบาก

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

1ขอรับบริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ

บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพคืออะไร

กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่บ้านอิ่มใจ เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพของคนเร่ร่อน เช่น ร้อยลูกปัด กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กัดลายกระจก นวดแผนไทย ช่างจักรยานยนต์
โดยสามารถขอเข้าพักด้วยตนเองเป็นรายวัน ระหว่างเวลา 15.00 – 22.00 น. และออกจากที่พัก ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้อาศัยในที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถประกอบอาชีพได้

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1รายชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2จองที่พักสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กล่องแสดงความคิดเห็น