banner

เข้าโรงเรียน

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

เข้าเรียน

1รายชื่อโรงเรียนเทศบาลท้องถิ่น ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กอายุ 3 – 5 ปี

ไม่จำเป็นต้องมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

หากเด็กมาสมัครเรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดอาจมีการสอบหรือจับฉลาก

3รายชื่อโรงเรียนรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อโรงเรียนเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

เข้าเรียน

1รายชื่อโรงเรียนเทศบาลท้องถิ่น ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

 

เด็กอายุย่างเข้า 7 ปี หรือจบการศึกษาจากชั้นอนุบาล

ไม่จำเป็นต้องมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

หากเด็กมาสมัครเรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดอาจมีการสอบหรือจับฉลาก

3รายชื่อโรงเรียนรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อโรงเรียนเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอผ่อนผันเข้าเรียน

1การขอผ่อนผันเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามการศึกษาภาคบังคับ

บริการนี้เหมาะสมกับ

เด็กเรียนจบชั้นอนุบาล

เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง

เด็กเจ็บป่วยซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัว

ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ จะสามารถขอผ่อนผันเข้าเรียนได้ครั้งละ 1 ปีการศึกษา

ถ้าเด็กยังเรียนไม่จบชั้นอนุบาล ผู้ปกครองต้องผ่านประเมินจากของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก่อน

ย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

สอบวัดระดับผลแห่งชาติ

1การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test)

ทำไมต้องสอบ National Test

เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใครต้องสอบ

นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบ 3 วิชา: ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล

2การสอบวัดระดับผลแห่งชาติ (O-NET)

ทำไมต้องสอบ O-NET

เพื่อเป็นการวัดผลความรู้ของนักเรียนและเป็นการวัดผลการเรียนของโรงเรียนนั้นจัดขึ้นโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบ 4 รายวิชา: คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เข้าเรียน

1รายชื่อโรงเรียนเทศบาลท้องถิ่น ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

หากเด็กมาสมัครเรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนกำหนดอาจมีการสอบหรือจับฉลาก

3รายชื่อโรงเรียนรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายชื่อโรงเรียนเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือทางการเงิน

2กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

ย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

เทียบวุฒิการศึกษา

1เทียบความรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ    ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดระดับผลแห่งชาติ

1การสอบวัดระดับผลแห่งชาติ (O-NET)

ทำไมต้องสอบ O-NET

เพื่อเป็นการวัดผลความรู้ของนักเรียนและเป็นการวัดผลการเรียนของโรงเรียนนั้นจัดขึ้นโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นักเรียนชั้น ม.3 และม.6

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

ชั้น ม.3 สอบ 4 รายวิชา: คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.6 สอบ 5 รายวิชา: สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2สอบ GAT/PAT

ทำไมต้องสอบ GAT/PAT

เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจัดสอบโดย สทศ.

ใครต้องสอบ

นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม และมีนาคม

สามารถสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้เพื่อเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

3สอบ 9 วิชาสามัญ

ทำไมต้องสอบ 9 วิชาสามัญ

เพื่อนำคะแนนไปใช้เข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาระบบรับผ่านตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

ใครต้องสอบ

นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

สอบประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

สามารถเลือกสอบเฉพาะรายวิชาที่ต้องการนำผลคะแนนไปยื่นสมัครรับตรงได้

เข้าเรียน

1E-Learning : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เกณฑ์การเข้าเรียน

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการรับสมัครฯ ของสถานศึกษาในช่วงนั้นๆ

ชาวต่างชาติที่อยากสมัครเรียนต้องเข้าสมัครที่สถานศึกษานั้นด้วยตนเอง

หากไม่สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3รายชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษา ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4E-Learning : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือทางการเงิน

1ทุนรัฐบาล (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน คืออะไร

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช 2-3 หรือ ปวส 1

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหรืออำเภอนั้นๆ อย่างน้อย 6 เดือน

2กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวน้อยกว่า 200,000 บาท/ปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

ย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

เทียบวุฒิ

1เทียบความรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ    ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดระดับผลแห่งชาติ

1สอบ Vocational National Educational Test (V-Net)

ทำไมต้องสอบ V-NET

เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพจัดสอบโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นักเรียนที่กำลังศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

จัดสอบประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

สอบ 2 กลุ่มรายวิชา : ความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้วิชาชีพพื้นฐาน

เข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

2เกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาโท

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

3เกณฑ์การเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

4เกณฑ์การเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

5เกณฑ์การเข้าเรียนระดับปริญญาเอก

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนดีมาก

จบการศึกษาจากระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

6เกณฑ์การเข้าเรียนระดับอนุปริญญา

บริการนี้เหมาะสมกับ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

หากต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน

7รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

8รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือทางการเงิน

1ทุนรัฐบาล ระดับป.ตรีสุดท้ายและ ป.โท ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ทุนรัฐบาล ระดับป.โท ขึ้นไป ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

ย้ายมหาวิทยาลัย/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายมหาวิทยาลัย ย้ายหลักสูตร หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากผลการเรียนบางวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนต้องลงเรียนเพิ่ม

หากต้องการย้ายโรงเรียนต้องสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นๆก่อนที่จะขอลาออก

 

เทียบวุฒิ

1การรับรองสถาบันการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดระดับผลแห่งชาติ

1สอบ University National Education Test (U-NET)

สอบ University National Education Test (U-NET)

เพื่อประเมินมาตรฐานผู้เรียนและวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาจัดสอบโดย สทศ

ใครต้องสอบ

นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

ไม่ใช่การบังคับสอบ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสาขาวิชา คณะ และสถานศึกษา

เข้าเรียน

1เกณฑ์การเข้าเรียน

บริการนี้เหมาะสมกับ

ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนอายุมากกว่า 15 ปี

ระดับประถมศึกษาไม่จำกัดพื้นความรู้

มีพื้นความรู้ในระดับก่อนที่จะสมัคร 1 ระดับ (สมัคร ม.ต้นต้องจบชั้นประถม)

2รายชื่อโรงเรียน กศน. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3การศึกษาทางไกล (E-learning) ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือทางการเงิน

1ทุนรัฐบาล (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน คืออะไร

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ย 3.00

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหรืออำเภอนั้นๆอย่างน้อย 6 เดือน

2กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร

กองทุนให้กู้ยืมแก่ที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

บริการนี้เหมาะสมกับ

เป็นคนไทยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เคยต้องโทษจำคุกความผิดร้ายแรง

ย้ายโรงเรียน/ลาออก

1เทียบโอนผลการศึกษา

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการย้ายโรงเรียน ย้ายหลักสูตร หรือเปลี่ยนระบบการศึกษา

ระดับประถมเทียบโอนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต

ระดับมัธยมต้นเทียบโอนได้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต

ระดับมัธยมปลายเทียบโอนได้ไม่เกิน 57 หน่วยกิต

ไม่รับเทียบโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร หรือ มส

เทียบวุฒิ

1เทียบความรู้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2เทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ    ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดระดับผลแห่งชาติ

1ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET)

ทำไมต้องสอบ N-NET

เพื่อทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ใครต้องสอบ

ผู้เรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

สอบปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2

กล่องแสดงความคิดเห็น