banner

ผู้ประกอบการรายย่อย

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

เริ่มต้นธุรกิจ

ขึ้นทะเบียน SME

1ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ทำไมต้องขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ด้านสินเชื่อ, การร่วมลงทุน การค้ำประกันสินเชื่อ การให้เงินอุดหนุน การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ การตลาด ภาษี และร่วมโครงการต่างๆของ SMEs

บริการนี้เหมาะสมกับ

บุคคลธรรมดาที่ต้องการประกอบธุรกิจ หรือนิติบุคคล

ภาพรวมธุรกิจโลก

1ข้อมูลการค้าต่างประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2ภาพรวมการลงทุนโลก ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3ภาพรวมเศรษฐกิจในต่างประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4เปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแข่งขัน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมธุรกิจในประเทศ

2วิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3รายงานสถานการณ์ SMEs ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4สถานะการเจรจาความตกลงทางการค้าของไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5ข้อมูลกลุ่มประเทศและประเทศคู่ค้าหลักของไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

6ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้าของไทยในอาเซียน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

7ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

8ภาพรวมเศรษฐกิจในไทย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

9ข้อมูลทางการเงิน SMEs ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ

1ข้อควรรู้ในการดำเนินธุรกิจในภาคธุรกิจต่างๆ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2โอกาสในอุตสาหกรรมต่างๆ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3แนวโน้มธุรกิจ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายปี ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กู้ยืมเงินเพื่อประกอบธุรกิจ

1การทำเเผนธุรกิจเพื่อขอกู้ยืมเงิน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2สินเชื่อเพื่อ SMEs ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

1ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2นโยบายส่งเสริมการลงทุน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3โครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ขอรับบริการเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs

1ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

แก้ปัญหาล้มละลาย

1การขอฟื้นฟูกิจการ SMEs ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2การจัดการกับปัญหาล้มละลาย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ปิดกิจการ : ห้างหุ้นส่วน

1ขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เปลี่ยน/แก้ไข ผู้ชำระบัญชี ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ปิดกิจการ : บริษัทจำกัด

1ขอจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3เปลี่ยน /แก้ไข ผู้ชำระบัญชี ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กล่องแสดงความคิดเห็น