banner

ทหาร

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

การเกณฑ์ทหาร

1ตรวจเลือกรับเข้าเป็นทหาร

ตรวจเลือกรับเข้าเป็นทหารคืออะไร

เมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารได้ ผู้นั้นต้องเข้าตรวจเลือกเป็นทหารโดยวิธีจับฉลากใบดำหรือใบแดง หรือสามารถขอสมัครเป็นทหารด้วยความสมัครใจได้

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ชายไทยที่มีอายุ 21 ปี

ต้องขึ้นบัญชีทหารกองเกินเรียบร้อยแล้ว

ต้องได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

2ลงบัญชีทหารกองเกิน

การลงบัญชีทหารกองเกินคืออะไร

การขึ้นทะเบียนทหารก่อนการเข้ารับเกณฑ์ทหารตามกฏหมาย หากไม่ขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด ผู้นั้นจะถือว่าตั้งใจหลีกเลี่ยงจากเป็นทหาร และมีความผิดตามกฏมหาย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ชายไทยที่มีอายุ 17 ปี

หากไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ขึ้นทะเบียนแทน

3รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารคืออะไร

ผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะต้องไปรับหมายเรียก หากไม่ไปรับจะมีความผิดตามกฏหมาย

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ชายไทยที่มีอายุ 20 ปี

ต้องขึ้นบัญชีทหารกองเกินเรียบร้อยแล้ว ก่อนไปรับหมายเรียก

กองทัพอากาศ

1สมัครสอบเข้าทหารกองทัพอากาศ ลิงก์ขอรับบริการออนไลน์

กองทัพเรือ

1สมัครสอบเข้าทหารกองทัพเรือ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2รายชื่อหลักสูตรในกองทัพเรือ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

กองทัพบก

1หลักสูตรนายทหารเหล่า ส. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2หลักสูตรนายทหารเหล่า ม. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

3หลักสูตรนายทหารเหล่า ช. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

4หลักสูตรนายทหารเหล่า ร. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

5สมัครสอบเข้าทหารกองทัพบก ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

6หลักสูตรนายทหารเหล่า สบ. ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

1ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารคืออะไร

เมื่อไม่สามารถเข้าเกณฑ์ทหารได้ตามที่กฏหมายกำหนดเพราะเหตุจำเป็น สามารถยื่นขอผ่อนผันเข้าเกณฑ์ทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่ป่วย ไม่สามารถเข้าเกณฑ์ทหารได้

ผู้ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ หรือพิการ จนไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้

ผู้ที่ต้องดูแลบุตรที่พิการ และไม่มีผู้อื่นดูแล

การขอยกเว้นการเป็นทหาร

1ขอยกเว้นการเป็นทหาร

ใครที่ได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหารบ้าง

พระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

ผู้ที่เคยติดคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือได้รับโทษจำคุกหลายครั้ง

กล่องแสดงความคิดเห็น