banner

จ่ายภาษี

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ดูอัตราคำนวณภาษี

1ประเภทของเงินได้ ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

2หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ลดหย่อนภาษี และหักค่าใช้จ่าย

1ตารางสรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลิงก์อ่านเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

1ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 (ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนอย่างเดียว)

ภ.ง.ด. 91 คืออะไร

คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำจากค่าจ้างแรงาน
เช่น เงินเดือน โบนัส บำเหน็จ บำนาญ เพียงประเภทเดียว

บริการนี้เหมาะสมกับ

คนทั่วไปที่มีรายได้เป็นเงินเดือนจากการจ้างแรงงาน

ผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาท/ปี/คน

ผู้ที่สมรสแล้ว มีรายได้ 220,000 บาท/ปี

สามารถยื่นแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค ของปีถัดไป

2ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 (มีรายได้จากเงินเดือนและอื่นๆ)

ภ.ง.ด. 90 คืออะไร

คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ สำหรับผู้ที่มีรายได้หลายทาง ทั้งเงินเดือนจากค่าจ้างแรงงาน
และรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่านายหน้าจากการค้าขาย เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนและจากช่องทางอื่น เช่น ค่านายหน้าจากการค้าขาย

ผู้ที่มีรายได้เกิน 60,000 บาท/คน

ผู้ที่สมรสแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีรายได้รวมกัน 120,000 บาท

กรณีต้องการยื่นแบบรวมกับคู่สมรส ต้องมีรายได้ 220,000 บาท/ปี

สามารถยื่นแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค ของปีถัดไป

3ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 (รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน)

ภ.ง.ด. 94 คืออะไร

คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน รายได้จากการรับเหมา
ดอกเบี้ย ปันผล รายได้จากการประกอบธุรกิจ (ค้าขาย ขายของออนไลน์ เป็นต้น)

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่มีรายได้เกิน 60,000 บาท ในครึ่งปี

ผู้ที่สมรสแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีรายได้รวมกัน 120,000 บาท/ปี

ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ของปีที่ได้รับเงินได้

ภาษีมรดก

1ยื่นแบบ ภ.ม.60

ภาษีมรดกคืออะไร

คือภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับ
ซึ่งต้องเสียภาษีเมื่อมูลค่าสุทธิของมรดกเกิน 100 ล้านบาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ได้รับมรดก ได้แก่

 • ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย เช่น พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น
 • ผู้รับพินัยกรรม
 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล

ผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องเสียภาษีจากทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ

ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินในไทย ต้องเสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ

จะได้รับการยกเว้นภาษีการรับมรดกเมื่อใช้มรดกเพื่อศาสนา การศึกษา และสาธารณะประโยชน์

สามารถผ่อนชำระภาษีได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

 • ผ่อนชำระภาษี ภายใน 2 ปี ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
 • ชำระที่เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

หากผิดนัดชำระภาษี จะหมดสิทธิการผ่อนและต้องชำระภาษีที่ค้างอยู่ทั้งหมด

ต้องยื่นแบบภายใน 150 วัน หลังจากวันที่ได้รับมรดก

หากไม่เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ 500,000 บาท

ถ้าทายาทได้รับมรดกไม่ถึงรวมแล้ว 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี ภงด. 90

ภาษีโรงเรือน

1ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท เป็นต้น

อัตตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

จะได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในกรณีดังนี้

 • พระราชวังที่เป็นของแผ่นดิน
 • ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ
 • ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง
 • ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ
 • ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติ
 • ปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของไม่ได้อยู่เอง
 • สิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่เอง ไม่ได้ใช้หารายได้

ผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด และไม่เสียเงินเพิ่ม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • วงเงินที่ขอผ่อนชำระภาษีเกิน 9,000 บาท
 • ได้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น
 • ได้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ต้องยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

เมื่อได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ชำระเงินภายใน 30 วัน

ภาษีบำรุงท้องที่

1ยื่นแบบ ภ.บ.ท.9

ภาษำรุงท้องที่คืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร และที่ดินว่างเปล่า

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

อัตตราภาษีเป็นไปตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ

ต้องยื่นแบบภายในเดือนมกราคม ทุกๆ 4 ปี

ชำระเงินภายในเดือนเมษายน

สามารถผ่อนชำระได้ ถ้าวงเงินที่ขอผ่อนชำระภาษีเกิน 3,000 บาท

สามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน

ภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

1จ่ายภาษีรถยนต์

ภาษีรถยนต์คืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของรถยนต์ คนทั่วไปนิยมเรียกว่าการต่อทะเบียนรถยนต์

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ประเภทต่างๆ ดังนี้

 • รถมอเตอร์ไซค์
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • รถยนต์รับจ้าง
 • รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
 • รถลากจูง รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร

หากเป็นรถของนิติบุคคล จะถูกเก็บภาษี 2 เท่า

หากเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีนปีต่อ ๆ ไป

ต้องต่อภาษีทุกปี ก่อนหมดอายุ

ภาษีรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

1จ่ายภาษีรถยนต์

ภาษีรถยนต์คืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของรถยนต์ คนทั่วไปนิยมเรียกว่าการต่อทะเบียนรถยนต์

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ประเภทต่างๆ ดังนี้

 • รถขนส่งประจำทาง
 • รถขนส่งไม่ประจำทาง
 • รถขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
 • รถขนส่งส่วนบุคคล

อัตราภาษีคงที่ทุกปี

ต้องต่อภาษีทุกปี ก่อนหมดอายุ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร

คือภาษีภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่เสียภาษีไปเกินกว่าจำนวนจริงที่ต้องเสียภาษีทั้งปี สามารถขอส่วนต่างคืนได้

จะได้รับเงินคืนภายใน 3 เดือน จากวันที่ยื่นเรื่อง

ภาษีการรับมรดก

1ขอคืนภาษีการรับมรดก

ภาษีมรดกคืออะไร

คือภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับ
ซึ่งต้องเสียภาษีเมื่อมูลค่าสุทธิของมรดกเกิน 100 ล้านบาท

บริการนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ชำระภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

ผู้ที่จ่ายไว้เกินกว่าที่ต้องเสีย

ใช้คำรองขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10)

ต้องยื่นเรื่องภายใน 5 ปีนับแต่วันชำระภาษีทั้งหมด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1ขอคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

บริการนี้เหมาะสมกับ

กรณีที่มีคำวินิจฉัยให้มีการลดจำนวนเงินที่ประเมิน

จะได้รับเงินคืนภายใน 3 เดือน จากวันที่ยื่นเรื่อง

ภาษีบำรุงท้องที่

1ขอคืนภาษำรุงท้องที่

ภาษำรุงท้องที่คืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร และที่ดินว่างเปล่า

บริการนี้เหมาะสมกับ

กรณีที่มีคำวินิจฉัยให้มีการลดจำนวนเงินที่ประเมิน

จะได้รับเงินคืนภายใน 1 ปี จากวันที่เสียภาษี

กล่องแสดงความคิดเห็น